top of page
Caută

09 Iunie


Iosua 12 - 13, Psalm 145 


IOSUA 12

Împărații biruiți

1Iată împărații pe care i-au bătut copiii lui Israel și a căror țară au luat-o în stăpânire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon până la Muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit: 2Pe Sihon, împăratul amoriților, care locuia la Hesbon. Stăpânirea lui se întindea de la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, și, de la mijlocul pârâului, peste jumătate din Galaad, până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; 3de la câmpie până la Marea Chineret, la răsărit, și până la marea câmpiei, care este Marea Sărată, la răsărit, spre Bet-Ieșimot, și de la miazăzi, sub poalele muntelui Pisga. 4Pe Og, împăratul Basanului, singura rămășiță a refaimiților, care locuiau la Aștarot și la Edrei. 5Stăpânirea lui se întindea peste Muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, până la hotarul gheșuriților și maacatiților, și peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului. 6Moise, robul Domnului, și copiii lui Israel i-au bătut și Moise, robul Domnului, le-a dat țara lor în stăpânirea rubeniților, gadiților și la jumătate din seminția lui Manase.

Împărații biruiți dincoace de Iordan

7Iată împărații pe care i-au bătut Iosua și copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, de la Baal-Gad în valea Libanului până la muntele cel pleșuv, care se înalță spre Seir. Iosua a dat țara lor în stăpânire semințiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei, 8în munte, în vale, în câmpie, pe costișe, în pustie și în partea de miazăzi: țara hetiților, amoriților, canaaniților, fereziților, heviților și iebusiților. 9Împăratul Ierihonului, unu; împăratul din Ai, lângă Betel, unu; 10împăratul Ierusalimului, unu; împăratul Hebronului, unu; 11împăratul Iarmutului, unu; împăratul din Lachis, unu; 12împăratul Eglonului, unu; împăratul Ghezerului, unu; 13împăratul Debirului, unu; împăratul Ghederului, unu; 14împăratul din Horma, unu; împăratul Aradului, unu; 15împăratul Libnei, unu; împăratul Adulamului, unu; 16împăratul din Macheda, unu; împăratul Betelului, unu; 17împăratul Tapuahului, unu; împăratul Heferului, unu; 18împăratul Afecului, unu; împăratul Lașaronului, unu; 19împăratul Madonului, unu; împăratul Hațorului, unu; 20împăratul Șimron-Meronului, unu; împăratul Acșafului, unu; 21împăratul Taanacului, unu; împăratul din Meghido, unu; 22împăratul din Chedeș, unu; împăratul Iocneamului, la Carmel, unu; 23împăratul Dorului, pe înălțimile Dorului, unu; împăratul Goiimului, lângă Ghilgal, unu; 24împăratul din Tirța, unu. Peste tot treizeci și unu de împărați.


IOSUA 13

ÎMPĂRȚIREA ȚĂRII CANAANULUI

CAPITOLELE 13—24

(Mica 4:4.)

Țara care mai rămâne de cucerit

1Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci: „Tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă, și țara care-ți mai rămâne de supus este foarte mare. 2Iată țara care mai rămâne: toate ținuturile filistenilor și tot ținutul gheșuriților, 3de la Șihor, care curge înaintea Egiptului, până la hotarul Ecronului la miazănoapte, ținut care trebuie socotit drept canaanit și care este stăpânit de cei cinci domnitori ai filistenilor: cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat și cel din Ecron, și de aviți; 4începând de la miazăzi, toată țara canaaniților și Meara, care este a sidoniților, până la Afec, până la hotarul amoriților; 5țara ghibliților și tot Libanul spre răsăritul soarelui, de la Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, până la intrarea Hamatului; 6toți locuitorii de pe munte, de la Liban până la Misrefot-Maim, toți sidoniții. Eu îi voi izgoni dinaintea copiilor lui Israel. Dă numai țara aceasta de moștenire prin sorți lui Israel, cum ți-am poruncit, 7și împarte acum țara aceasta ca moștenire între cele nouă seminții și între jumătate din seminția lui Manase.”

Împărțirea țării de la răsăritul Iordanului

8Rubeniții și gadiții, cu cealaltă jumătate din seminția lui Manase, și-au primit moștenirea pe care le-a dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului: 9de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia Medeba, până la Dibon; 10toate cetățile lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea la Hesbon, până la hotarul copiilor lui Amon; 11Galaadul, ținutul gheșuriților și al maacatiților, tot Muntele Hermonului și tot Basanul, până la Salca; 12toată împărăția lui Og în Basan, care domnea în Aștarot și în Edrei și care era singura rămășiță a refaimiților. Moise a bătut pe acești împărați și i-a izgonit. 13Dar copiii lui Israel n-au izgonit pe gheșuriți și pe maacatiți, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. 14Seminția lui Levi a fost singura căreia Moise nu i-a dat parte de moștenire; jertfele mistuite de foc înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost moștenirea lui, cum îi spusese El. 15Moise dăduse seminției fiilor lui Ruben o parte de moștenire, după familiile lor. 16Ei au avut ca ținut al lor: de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia de lângă Medeba, 17Hesbonul și toate cetățile lui din câmpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18Iahaț, Chedemot, Mefaat, 19Chiriataim, Sibma, Țeret-Hașahar, pe muntele văii, 20Bet-Peor, poalele muntelui Pisga, Bet-Ieșimot, 21toate cetățile câmpiei și toată împărăția lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea la Hesbon; Moise îi bătuse pe el și pe domnitorii Madianului, pe Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba, domnitori care se trăgeau din Sihon și care locuiau în țară. 22Între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam, fiul lui Beor. 23Hotarul ținutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este moștenirea fiilor lui Ruben, după familiile lor: cetățile și satele lor. 24Moise dăduse seminției lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de moștenire, după familiile lor. 25Ținutul lor a fost Iaezerul, toate cetățile Galaadului, jumătate din țara copiilor lui Amon până la Aroer, față în față cu Raba, 26de la Hesbon până la Ramat-Mițpe și Betonim, de la Mahanaim până la hotarul Debirului 27și, în vale, Bet-Haram, Bet-Nimra, Sucot și Țafon, rămășiță din împărăția lui Sihon, împăratul Hesbonului, având ca hotar Iordanul până la marginea mării Chineret, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit. 28Aceasta este moștenirea fiilor lui Gad, după familiile lor: cetățile și satele lor. 29Moise dăduse la jumătate din seminția lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de moștenire după familiile lor. 30Ținutul lor a fost: de la Mahanaim, tot Basanul, toată împărăția lui Og, împăratul Basanului, și toate târgușoarele lui Iair în Basan, șaizeci de cetăți. 31Jumătate din Galaad, Aștarot și Edrei, cetăți din împărăția lui Og, în Basan, au căzut fiilor lui Machir, fiul lui Manase, adică la jumătate din fiii lui Machir, după familiile lor. 32Acestea sunt părțile de moștenire pe care le-a dat Moise când era în câmpia Moabului, de cealaltă parte a Iordanului, în fața Ierihonului, la răsărit. 33Moise n-a dat nicio moștenire seminției lui Levi; Domnul Dumnezeul lui Israel este moștenirea lui, cum îi spusese El.


PSALMUL 145

O cântare de laudă a lui David

1Te voi înălța, Dumnezeule, Împăratul meu,

și voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!

2În fiecare zi Te voi binecuvânta

și voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

3Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă,

și mărimea Lui este nepătrunsă.

4Fiecare neam de om să laude lucrările Tale

și să vestească isprăvile Tale cele mari!

5Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale

și voi cânta minunile Tale.

6Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoșată,

și eu voi povesti mărimea Ta.

7Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate,

și să se laude dreptatea Ta!

8Domnul este milostiv și plin de îndurare,

îndelung răbdător și plin de bunătate.

9Domnul este bun față de toți

și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.

10Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne!

Și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta.

11Vor spune slava Împărăției Tale

și vor vesti puterea Ta,

12ca să facă cunoscute fiilor oamenilor puterea Ta

și strălucirea plină de slavă a împărăției Tale.

13Împărăția Ta este o împărăție veșnică

și stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.

14Domnul sprijină pe toți cei ce cad

și îndreaptă pe cei încovoiați.

15Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine,

și Tu le dai hrana la vreme.

16Îți deschizi mâna

și saturi după dorință tot ce are viață.

17Domnul este drept în toate căile Lui

și milostiv în toate faptele Lui.

18Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă,

lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.

19El împlinește dorințele celor ce se tem de El,

le aude strigătul și-i scapă.

20Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc

și nimicește pe toți cei răi.

21Gura mea să vestească lauda Domnului

și orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci!

0 comentarii

Comments


bottom of page