top of page
Caută

1 Iunie


Deutoronom 6, Psalm 89 


DEUTERONOMUL 6

Ținerea poruncilor Domnului

1Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire; 2ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile Lui pe care ți le dau și să ai zile multe. 3Ascultă-le dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. 4Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 5Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. 6Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 8Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. 9Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale.

Tâlcuirea poruncii despre dragostea de Dumnezeu

10Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit, 11case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, 12vezi să nu uiți pe Domnul, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. 13Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești și pe Numele Lui să juri. 14Să nu vă duceți după alți dumnezei dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru, 15căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel, Domnul Dumnezeul tău S-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. 16Să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru, cum L-ați ispitit la Masa. 17Ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile Lui pe care vi le-a dat. 18Să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit și să intri în stăpânirea țării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da, 19după ce va izgoni pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul. 20Când fiul tău te va întreba într-o zi: ‘Ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea, pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru?’, 21să răspunzi fiului tău: ‘Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui cea puternică. 22Domnul a făcut, sub ochii noștri, minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case 23și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne-o va da. 24Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiți și să ne țină în viață, cum face astăzi. 25Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.’


PSALMUL 89

O cântare a lui Etan, Ezrahitul

1Voi cânta totdeauna îndurările Domnului:

voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioșia Ta.

2Căci zic: „Îndurarea are temelii veșnice!

Tare ca cerurile este credincioșia Ta!”

3„Am făcut legământ cu alesul Meu”, zice Domnul.

„Iată ce am jurat robului Meu David:

4‘Îți voi întări sămânța pe vecie

și-n veci îți voi așeza scaunul de domnie.’”(Oprire)

5Cerurile laudă minunile Tale, Doamne,

și credincioșia Ta în adunarea sfinților!

6Căci în cer cine se poate asemăna cu Domnul?

Cine este ca Tine între fiii lui Dumnezeu?

7Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților

și de temut pentru toți cei ce stau în jurul Lui.

8Doamne, Dumnezeul oștirilor,

cine este puternic ca Tine, Doamne!

Și credincioșia Ta Te înconjoară.

9Tu îmblânzești mândria mării;

când se ridică valurile ei, Tu le potolești.

10Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit,

ai risipit pe vrăjmașii Tăi prin puterea brațului Tău.

11Ale Tale sunt cerurile și pământul,

Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea.

12Tu ai făcut miazănoaptea și miazăziua;

Taborul și Hermonul se bucură de Numele Tău.

13Brațul Tău este puternic,

mâna Ta este tare, dreapta Ta este înălțată.

14Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie;

bunătatea și credincioșia sunt înaintea Feței Tale.

15Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței,

care umblă în lumina Feței Tale, Doamne!

16El se bucură neîncetat de Numele Tău

și se fălește cu dreptatea Ta.

17Căci Tu ești fala puterii lui;

și, în bunăvoința Ta, ne ridici puterea noastră.

18Căci Domnul este scutul nostru,

Sfântul lui Israel este Împăratul nostru.

19Atunci ai vorbit într-o vedenie preaiubitului Tău

și ai zis: „Am dat ajutorul Meu unui viteaz,

am ridicat din mijlocul poporului un tânăr;

20am găsit pe robul Meu David

și l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.

21Mâna Mea îl va sprijini

și brațul Meu îl va întări.

22Vrăjmașul nu-l va prinde

și cel rău nu-l va apăsa,

23ci voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui

și voi lovi pe cei ce-l urăsc.

24Credincioșia și bunătatea Mea vor fi cu el

și tăria lui se va înălța prin Numele Meu.

25Voi da în mâna lui marea

și în dreapta lui râurile.

26El Îmi va zice: ‘Tu ești Tatăl meu,

Dumnezeul meu și Stânca mântuirii mele!’

27Iar Eu îl voi face întâiul născut,

cel mai înalt dintre împărații pământului.

28Îi voi păstra totdeauna bunătatea Mea

și legământul Meu îi va fi neclintit.

29Îi voi face veșnică sămânța

și scaunul lui de domnie, ca zilele cerurilor.

30Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea

și nu vor umbla după poruncile Mele,

31dacă vor călca orânduirile Mele

și nu vor păzi poruncile Mele,

32atunci le voi pedepsi fărădelegile cu nuiaua

și nelegiuirile cu lovituri,

33dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei

și nu-Mi voi face credincioșia de minciună;

34nu-Mi voi călca legământul

și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele Mele.

35Am jurat odată pe sfințenia Mea:

să mint Eu oare pe David?

36Sămânța lui va dăinui în veci;

scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea ca soarele;

37ca luna va dăinui pe vecie

și ca martorul credincios din cer.”(Oprire)

38Și totuși Tu l-ai îndepărtat

și Te-ai mâniat pe unsul Tău;

39ai nesocotit legământul făcut cu robul Tău;

i-ai doborât și i-ai pângărit cununa.

40I-ai prăbușit toate zidurile

și i-ai dărâmat toate cetățuile.

41Toți trecătorii îl jefuiesc

și a ajuns de batjocura vecinilor lui.

42Ai înălțat dreapta potrivnicilor lui,

ai înveselit pe toți vrăjmașii lui,

43ai făcut ca ascuțișul sabiei lui să dea înapoi

și nu l-ai sprijinit în luptă.

44Ai pus capăt strălucirii lui

și i-ai trântit la pământ scaunul de domnie;

45i-ai scurtat zilele tinereții

și l-ai acoperit de rușine.(Oprire)

46Până când, Doamne, Te vei ascunde fără încetare

și-Ți va arde mânia ca focul?

47Adu-ți aminte ce scurtă este viața mea

și pentru ce nimic ai făcut pe toți fiii omului!

48Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea,

care să poată să-și scape sufletul din Locuința morților?(Oprire)

49Unde sunt, Doamne, îndurările Tale dintâi,

pe care le-ai jurat lui David în credincioșia Ta?

50Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi,

adu-Ți aminte că port în sân ocara multor popoare;

51adu-Ți aminte de ocările vrăjmașilor Tăi, Doamne,

de ocările lor împotriva pașilor unsului Tău!

52Binecuvântat să fie Domnul în veci!

Amin! Amin!

0 comentarii

Comments


bottom of page