top of page
Caută

12 Iunie


Deutoronom 18, Psalm 105 


DEUTERONOMUL 18

Drepturile preoților și leviților

1Preoții, leviții și toată seminția lui Levi să nu aibă nici parte de moșie, nici moștenire în Israel; să se hrănească din jertfele mistuite de foc în cinstea Domnului și din darurile aduse Domnului. 2Să nu aibă moștenire în mijlocul fraților lor: Domnul va fi moștenirea lor, cum le-a spus. 3Iată care va fi dreptul preoților de la popor: cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea preotului spata, fălcile și pântecele. 4Să-i dai cele dintâi roade din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și pârga din lâna oilor tale, 5căci pe el l-a ales Domnul Dumnezeul tău dintre toate semințiile, ca să facă slujba în Numele Domnului, el și fiii lui, în toate zilele. 6Când va pleca un levit din una din cetățile tale, din locul unde locuiește el în Israel, ca să se ducă, după deplina dorință a sufletului său, în locul pe care-l va alege Domnul 7și va face slujbă în Numele Domnului Dumnezeului tău, ca toți frații lui leviți care stau înaintea Domnului, 8va primi ca hrană o parte la fel cu a lor și, pe lângă ea, se va bucura și de veniturile ieșite din vânzarea averii lui părintești.

Ghicirea și vrăjitoria

9După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urâciunile neamurilor acelora. 10Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, 11de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. 12Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. 13Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. 14Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău nu-ți îngăduie lucrul acesta.

Un mare proroc

15Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine: să ascultați de el! 16Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: ‘Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.’ 17Atunci, Domnul mi-a zis: ‘Ce au zis ei este bine. 18Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui și el le va spune tot ce-i voi porunci Eu. 19Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală. 20Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.’ 21Poate că vei zice în inima ta: ‘Cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?’ 22Când ceea ce va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.


PSALMUL 105

1Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui!

Faceți cunoscute printre popoare isprăvile Lui!

2Cântați, cântați în cinstea Lui!

Vorbiți despre toate minunile Lui!

3Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

4Alergați la Domnul și la sprijinul Lui,

căutați necurmat Fața Lui!

5Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,

de minunile și de judecățile rostite de gura Lui,

6sămânță a robului Său Avraam,

copii ai lui Iacov, aleșii Săi!

7Domnul este Dumnezeul nostru:

judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.

8El Își aduce aminte totdeauna de legământul Lui,

de făgăduințele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,

9de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam

și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;

10El l-a făcut lege pentru Iacov,

legământ veșnic pentru Israel,

11zicând: „Ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire

care v-a căzut la sorți.”

12Pe atunci, ei erau puțini la număr,

foarte puțini la număr, și străini în țară;

13mergeau de la un neam la altul

și de la o împărăție la un alt popor,

14dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească

și a pedepsit împărați din pricina lor.

15„Nu vă atingeți de unșii Mei”, a zis El,

„și nu faceți rău prorocilor Mei!”

16A chemat foametea asupra țării

și a tăiat orice mijloc de trai.

17Le-a trimis înainte pe un om:

Iosif a fost vândut ca rob.

18I-au strâns picioarele în lanțuri,

l-au pus în fiare

19până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el

și până când l-a încercat Cuvântul Domnului.

20Atunci, împăratul a trimis să-i scoată lanțurile

și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.

21L-a pus domn peste casa lui

și dregătorul tuturor averilor lui,

22ca să lege după plac pe domnitorii lui

și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea.

23Atunci, Israel a venit în Egipt

și Iacov a locuit în țara lui Ham.

24Domnul a înmulțit pe poporul Său foarte mult

și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.

25Acestora le-a schimbat inima, până acolo că au urât pe poporul Lui

și s-au purtat mișelește cu robii Săi.

26A trimis pe robul Său Moise

și pe Aaron, pe care-l alesese.

27Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor,

au făcut minuni în țara lui Ham.

28A trimis întuneric și a adus negura,

ca să nu fie neascultători la Cuvântul Lui.

29Le-a prefăcut apele în sânge

și a făcut să le piară toți peștii.

30Țara lor a forfotit de broaște

până în odăile împăraților lor.

31El a zis și au venit muște otrăvitoare,

păduchi pe tot ținutul lor.

32În loc de ploaie, le-a dat grindină

și flăcări de foc în țara lor.

33Le-a bătut viile și smochinii

și a sfărâmat copacii din ținutul lor.

34El a zis și au venit lăcuste,

lăcuste fără număr,

35care au mâncat toată iarba din țară

și au mistuit roadele de pe câmpiile lor.

36A lovit pe toți întâii născuți din țara lor,

toată pârga puterii lor.

37A scos pe poporul Său cu argint și aur

și niciunul n-a șovăit dintre semințiile Lui.

38Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor,

căci îi apucase groaza de ei.

39A întins un nor ca să-i acopere și focul ca să lumineze noaptea.

40La cererea lor, a trimis prepelițe

și i-a săturat cu pâine din cer.

41A deschis stânca și au curs ape,

care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.

42Căci Și-a adus aminte de Cuvântul Lui cel sfânt

și de robul Său Avraam.

43A scos pe poporul Său cu veselie,

pe aleșii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.

44Le-a dat pământurile neamurilor

și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,

45ca să păzească poruncile Lui

și să țină legile Lui.

Lăudați pe Domnul!


0 comentarii

Kommentare


bottom of page