top of page
Caută

13 Mai


Numeri 23, Psalm 64-65 


NUMERI 23

Balaam binecuvântează

1Balaam a zis lui Balac: „Zidește-mi aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte viței și șapte berbeci.” 2Balac a făcut cum spusese Balaam, și Balac și Balaam au adus câte un vițel și câte un berbec pe fiecare altar. 3Balaam a zis lui Balac: „Stai lângă arderea ta de tot, și eu mă voi depărta de ea; poate că Domnul îmi va ieși înainte și ce-mi va descoperi îți voi spune.” Și s-a dus pe un loc înalt. 4Dumnezeu a venit înaintea lui Balaam și Balaam I-a zis: „Am ridicat șapte altare și, pe fiecare altar, am adus câte un vițel și câte un berbec.” 5Domnul a pus cuvinte în gura lui Balaam și a zis: „Întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești.” 6Balaam s-a întors la Balac și iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, el și toate căpeteniile Moabului.

7Balaam și-a rostit prorocia și a zis:

„Balac m-a adus din Aram (Mesopotamia).

Împăratul Moabului m-a chemat din munții Răsăritului, zicând:

‘Vino și blestemă-mi pe Iacov!

Vino și defăimează-mi pe Israel!’

8Cum să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu?

Cum să defăimez eu pe cel pe care nu-l defăimează Domnul?

9Îl văd din vârful stâncilor,

Îl privesc de pe înălțimea dealurilor:

Este un popor care locuiește deoparte

Și nu face parte dintre neamuri.

10Cine poate să numere pulberea lui Iacov

Și să spună numărul unui sfert din Israel?

O, de aș muri de moartea celor neprihăniți

Și sfârșitul meu să fie ca al lor!”

Balaam binecuvântează a doua oară

11Balac a zis lui Balaam: „Ce mi-ai făcut? Te-am luat să blestemi pe vrăjmașul meu, și iată că tu-l binecuvântezi!” 12El a răspuns și a zis: „Nu trebuie oare să spun ce-mi pune Domnul în gură?” 13Balac i-a zis: „Vino, te rog, cu mine în alt loc, de unde îl poți vedea, căci aici nu vezi decât o parte din el, nu-l vezi întreg. Și de acolo să mi-l blestemi.” 14L-a dus în câmpul Țofim, spre vârful muntelui Pisga, a zidit șapte altare și a adus câte un vițel și un berbec pe fiecare altar. 15Balaam a zis lui Balac: „Stai aici, lângă arderea ta de tot, și eu mă voi duce înaintea lui Dumnezeu.” 16Domnul a venit înaintea lui Balaam, i-a pus cuvinte în gură și a zis: „Întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești.” 17Balaam s-a întors la el, și iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, cu căpeteniile Moabului. Balac i-a zis: „Ce ți-a spus Domnul?”

18Balaam și-a rostit prorocia și a zis:

„Scoală-te, Balac, și ascultă!

Ia aminte la mine, fiul lui Țipor!

19Dumnezeu nu este un om, ca să mintă,

Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău.

Ce a spus, oare nu va face?

Ce a făgăduit, oare nu va împlini?

20Iată că am primit poruncă să binecuvântez.

Da, El a binecuvântat, și eu nu pot întoarce.

21El nu vede nicio fărădelege în Iacov,

Nu vede nicio răutate în Israel.

Domnul Dumnezeul lui este cu el,

El este Împăratul lui, veselia lui.

22Dumnezeu i-a scos din Egipt,

Tăria Lui este pentru el ca a bivolului.

23Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov,

Nici vrăjitoria împotriva lui Israel.

Acum se poate spune despre Iacov și Israel:

‘Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu!’

24Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică

Și se ridică întocmai ca un leu.

Nu se culcă până ce n-a mâncat prada

Și n-a băut sângele celor uciși.”

Balaam prorocește iarăși bine

25Balac a zis lui Balaam: „Nu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuvânta!” 26Balaam a răspuns și a zis lui Balac: „Nu ți-am spus că voi face tot ce va spune Domnul?” 27Balac a zis lui Balaam: „Vino, te rog, te voi duce într-un alt loc; poate că Dumnezeu va găsi cu cale să-mi blestemi de acolo pe poporul acesta!” 28Balac a dus pe Balaam pe vârful muntelui Peor, care este cu fața spre pustie. 29Balaam a zis lui Balac: „Zidește-mi aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte viței și șapte berbeci!” 30Balac a făcut cum zisese Balaam și a adus câte un vițel și câte un berbec pe fiecare altar.


PSALMUL 64

Către mai-marele cântăreților.

Un psalm al lui David

1Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem!

Ocrotește-mi viața împotriva vrăjmașului de care mă tem!

2Păzește-mă de uneltirile celor răi,

de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți!

3Ei își ascut limba ca o sabie,

își aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți,

4ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat;

trag asupra lui pe neașteptate, fără nicio frică.

5Ei se îmbărbătează în răutatea lor:

se sfătuiesc împreună ca să întindă curse

și zic: „Cine ne va vedea?”

6Pun la cale nelegiuiri

și zic: „Iată-ne gata, planul este făcut!”

O prăpastie este lăuntrul și inima fiecăruia!

7Dar Dumnezeu aruncă săgeți împotriva lor:

deodată iată-i loviți.

8Limba lor le-a pricinuit căderea,

și toți cei ce-i văd clatină din cap.

9Toți oamenii sunt cuprinși de frică,

și mărturisesc: „Iată ce a făcut Dumnezeu”

și recunosc că aceasta este lucrarea Lui!

10Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea;

toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți.


PSALMUL 65

Către mai-marele cântăreților.

Un psalm al lui David. O cântare

1Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion

și împlinite vor fi juruințele care Ți-au fost făcute.

2Tu asculți rugăciunea,

de aceea toți oamenii vor veni la Tine.

3Mă copleșesc nelegiuirile,

dar Tu vei ierta fărădelegile noastre.

4Ferice de cel pe care-l alegi Tu și pe care-l primești înaintea Ta,

ca să locuiască în curțile Tale!

Ne vom sătura de binecuvântarea Casei Tale,

de sfințenia Templului Tău.

5În bunătatea Ta, Tu ne asculți prin minuni,

Dumnezeul mântuirii noastre,

nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării!

6El întărește munții prin tăria Lui

și este încins cu putere.

7El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor

și zarva popoarelor.

8Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale.

Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat.

9Tu cercetezi pământul și-i dai belșug,

îl umpli de bogății

și de râuri dumnezeiești pline cu apă.

Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească:

10îi uzi brazdele,

îi sfărâmi bulgării,

îl înmoi cu ploaia

și-i binecuvântezi răsadul.

11Încununezi anul cu bunătățile Tale

și pașii Tăi varsă belșugul.

12Câmpiile pustiei sunt adăpate

și dealurile sunt încinse cu veselie.

13Pășunile se acoperă de oi

și văile se îmbracă cu grâu:

toate strigă de bucurie și cântă.


0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comentários


bottom of page