top of page
Caută

16 Mai


Numeri 26, Psalm 69 


NUMERI 26

A doua numărătoare

1În urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise și lui Eleazar, fiul preotului Aaron: 2„Faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, după casele părinților lor, a tuturor celor din Israel care sunt în stare să poarte armele.” 3Moise și preotul Eleazar le-au vorbit în câmpia Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului. Și au zis: 4„Să se facă numărătoarea, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, cum poruncise lui Moise și copiilor lui Israel Domnul, când au ieșit din țara Egiptului.” 5Ruben, întâiul născut al lui Israel.

Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboară familia enohiților; Palu, din care se coboară familia paluiților; 6Hețron, din care se coboară familia hețroniților; Carmi, din care se coboară familia carmiților. 7Acestea sunt familiile rubeniților: cei ieșiți la numărătoare au fost patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci. 8Fiii lui Palu au fost: Eliab. 9Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan și Abiram. Datan acesta și Abiram acesta au fost din cei ce erau chemați la adunare și care s-au răsculat împotriva lui Moise și Aaron, în adunarea lui Core, când cu răscoala lor împotriva Domnului. 10Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit împreună cu Core, când au murit cei ce se adunaseră și când a mistuit focul pe cei două sute cincizeci de oameni. Ei au slujit poporului ca pildă. 11Fiii lui Core n-au murit. 12Fiii lui Simeon, după familiile lor: din Nemuel se coboară familia nemueliților; din Iamin, familia iaminiților; din Iachin, familia iachiniților; 13din Zerah, familia zerahiților; din Saul, familia sauliților. 14Acestea sunt familiile simeoniților: douăzeci și două de mii două sute. 15Fiii lui Gad după familiile lor: din Țefon se coboară familia țefoniților; din Haghi, familia haghiților; din Șuni, familia șuniților; 16din Ozni, familia ozniților; din Eri, familia eriților; 17din Arod, familia arodiților; din Areli, familia areliților. 18Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, după cei ieșiți la numărătoare: patruzeci de mii cinci sute. 19Fiii lui Iuda: Er și Onan; dar Er și Onan au murit în țara Canaanului. 20Iată fiii lui Iuda după familiile lor: din Șela se coboară familia șelaniților; din Pereț, familia perețiților; din Zerah, familia zerahiților. 21Fiii lui Pereț au fost: Hețron, din care se coboară familia hețroniților; Hamul, din care se coboară familia hamuliților. 22Acestea sunt familiile lui Iuda după numărătoarea lor: șaptezeci și șase de mii cinci sute. 23Fiii lui Isahar după familiile lor: din Tola se coboară familia tolaiților; din Puva, familia puviților; 24din Iașub, familia iașubiților; din Șimron, familia șimroniților. 25Acestea sunt familiile lui Isahar, după numărătoarea lor: șaizeci și patru de mii trei sute. 26Fiii lui Zabulon după familiile lor: din Sered se coboară familia serediților; din Elon, familia eloniților; din Iahleel, familia iahleeliților. 27Acestea sunt familiile zabuloniților, după numărătoarea lor: șaizeci de mii cinci sute. 28Fiii lui Iosif, după familiile lor: Manase și Efraim. 29Fiii lui Manase: din Machir se coboară familia machiriților. Machir a născut pe Galaad. Din Galaad se coboară familia galaadiților. 30Iată fiii lui Galaad: Iezer, din care se coboară familia iezeriților; Helec, familia helechiților; 31Asriel, familia asrieliților; Sihem, familia sihemiților; 32Șemida, familia șemidaiților; Hefer, familia heferiților. 33Țelofhad, fiul lui Hefer, n-a avut fii, dar a avut fete. Iată numele fetelor lui Țelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța. 34Acestea sunt familiile lui Manase, după numărătoarea lor: cincizeci și două de mii șapte sute. 35Iată fiii lui Efraim, după familiile lor: din Șutelah se coboară familia șutelahiților; din Becher, familia becheriților; din Tahan, familia tahaniților. 36Iată fiii lui Șutelah: din Eran se coboară familia eraniților. 37Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, după numărătoarea lor: treizeci și două de mii cinci sute. Aceștia sunt fiii lui Iosif, după familiile lor. 38Fiii lui Beniamin, după familiile lor: din Bela se coboară familia belaiților; din Așbel, familia așbeliților; din Ahiram, familia ahiramiților; 39din Șufam, familia șufamiților; din Hufam, familia hufamiților. 40Fiii lui Bela au fost: Ard și Naaman. Din Ard se coboară familia ardiților; din Naaman, familia naamaniților. 41Aceștia sunt fiii lui Beniamin, după familiile lor și după numărătoarea lor: patruzeci și cinci de mii șase sute. 42Iată fiii lui Dan, după familiile lor: din Șuham se coboară familia șuhamiților. Acestea sunt familiile lui Dan, după familiile lor. 43Toate familiile șuhamiților, după numărătoarea lor: șaizeci și patru de mii patru sute. 44Fiii lui Așer după familiile lor: din Imna se coboară familia imniților; din Ișvi, familia ișviților; din Beria, familia beriiților. 45Din fiii lui Beria se coboară: din Heber, familia heberiților; din Malchiel, familia malchieliților. 46Numele fetei lui Așer era Serah. 47Acestea sunt familiile fiilor lui Așer, după numărătoarea lor: cincizeci și trei de mii patru sute. 48Fiii lui Neftali, după familiile lor: din Iahțeel se coboară familia iahțeeliților; din Guni, familia guniților; 49din Iețer, familia iețeriților; din Șilem, familia șilemiților. 50Acestea sunt familiile lui Neftali după familiile lor și după numărătoarea lor: patruzeci și cinci de mii patru sute. 51Aceștia sunt cei ieșiți la numărătoare dintre copiii lui Israel: șase sute una mii șapte sute treizeci. 52Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: 53„Țara să se împartă între ei, ca să fie moștenirea lor, după numărul numelor. 54Celor ce sunt în număr mai mare să le dai o parte mai mare, și celor ce sunt în număr mai mic să le dai o parte mai mică; să se dea fiecăruia partea lui după cei ieșiți la numărătoare. 55Dar împărțirea țării să se facă prin sorți; s-o ia în stăpânire după numele semințiilor părinților lor. 56Țara să fie împărțită prin sorți între cei ce sunt în mare număr și între cei ce sunt în mic număr.”

Numărătoarea leviților

57Iată leviții a căror numărătoare s-a făcut după familiile lor: din Gherșon se coboară familia gherșoniților; din Chehat, familia chehatiților; din Merari, familia merariților. 58Iată familiile lui Levi: familia libniților, familia hebroniților, familia mahliților, familia mușiților, familia coriților. Chehat a născut pe Amram. 59Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s-a născut lui Levi în Egipt; ea a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise și pe Maria, sora lor. 60Lui Aaron i s-au născut: Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar. 61Nadab și Abihu au murit când au adus înaintea Domnului foc străin. 62Cei ieșiți la numărătoare, toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, au fost de douăzeci și trei de mii. Ei n-au fost cuprinși în numărătoarea copiilor lui Israel, pentru că nu li s-a dat moștenire în mijlocul copiilor lui Israel. 63Aceștia sunt aceia dintre copiii lui Israel a căror numărătoare au făcut-o Moise și preotul Eleazar în câmpia Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului. 64Între ei, nu era niciunul din copiii lui Israel a căror numărătoare o făcuse Moise și preotul Aaron în pustia Sinai. 65Căci Domnul zisese: „Vor muri în pustie și nu va rămâne niciunul din ei, afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun.”


PSALMUL 69

Către mai-marele cântăreților. De cântat ca și „Crinii”. Un psalm al lui David

1Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața.

2Mă afund în noroi și nu mă pot ține;

am căzut în prăpastie și dau apele peste mine.

3Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul,

mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu.

4Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât perii capului meu;

ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă,

cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași;

trebuie să dau înapoi ce n-am furat.

5Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea

și greșelile mele nu-Ți sunt ascunse.

6Să nu rămână de rușine, din pricina mea, cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor!

Să nu roșească de rușine, din pricina mea, cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel!

7Căci pentru Tine port eu ocara

și îmi acoperă fața rușinea.

8Am ajuns un străin pentru frații mei

și un necunoscut pentru fiii mamei mele.

9Căci râvna Casei Tale mă mănâncă

și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.

10Plâng și postesc,

și ei mă ocărăsc.

11Mă îmbrac cu sac,

și ei mă batjocoresc.

12Cei ce stau la poartă vorbesc de mine

și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece.

13Dar eu către Tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită.

În bunătatea Ta cea mare,

răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul Tău!

14Scoate-mă din noroi, ca să nu mă mai afund!

Să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie!

15Să nu mai dea valurile peste mine,

să nu mă înghită adâncul

și să nu se închidă groapa peste mine!

16Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea Ta este nemărginită.

În îndurarea Ta cea mare, întoarce-Ți privirile spre mine

17și nu-Ți ascunde fața de robul Tău!

Căci sunt în necaz: grăbește de m-ascultă!

18Apropie-Te de sufletul meu și izbăvește-l!

Scapă-mă, din pricina vrăjmașilor mei!

19Tu știi ce ocară, ce rușine și batjocură mi se face;

toți potrivnicii mei sunt înaintea Ta.

20Ocara îmi rupe inima și sunt bolnav;

aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba;

aștept mângâietori, și nu găsesc niciunul.

21Ei îmi pun fiere în mâncare

și, când mi-e sete, îmi dau să beau oțet.

22Să li se prefacă masa într-o cursă

și liniștea într-un laț!

23Să li se întunece ochii și să nu mai vadă,

și clatină-le mereu coapsele!

24Varsă-Ți mânia peste ei

și să-i atingă urgia Ta aprinsă!

25Pustie să le rămână locuința

și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!

26Căci ei prigonesc pe cel lovit de Tine,

povestesc suferințele celor răniți de Tine.

27Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor

și să n-aibă parte de îndurarea Ta!

28Să fie șterși din cartea vieții

și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți!

29Eu sunt nenorocit și sufăr:

Dumnezeule, ajutorul Tău să mă ridice!

30Atunci voi lăuda Numele lui Dumnezeu prin cântări

și prin laude Îl voi preamări.

31Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel

cu coarne și copite!

32Nenorociții văd lucrul acesta și se bucură;

voi, care căutați pe Dumnezeu, veselă să vă fie inima!

33Căci Domnul ascultă pe cei săraci

și nu nesocotește pe prinșii Lui de război.

34Să-L laude cerurile și pământul,

mările și tot ce mișună în ele!

35Căci Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda;

ele vor fi locuite și luate în stăpânire;

36sămânța robilor Lui le va moșteni,

și cei ce iubesc Numele Lui vor locui în ele.

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comments


bottom of page