top of page
Caută

2 Iunie


Deutoronom 7, Psalm 90 


DEUTERONOMUL 7

Nimicirea canaaniților și a idolilor lor

1Când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiți, pe ghirgasiți, pe amoriți, pe canaaniți, pe fereziți, pe heviți și pe iebusiți, șapte neamuri mai mari la număr și mai puternice decât tine, 2când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele. 3Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, 4căci ar abate de la Mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. 5Dimpotrivă, iată cum să vă purtați cu ele: să le surpați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești, să le tăiați pomii închinați dumnezeilor lor și să ardeți în foc chipurile lor cioplite.

Israel este un popor sfânt

6Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. 7Nu pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. 8Ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. 9Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și Își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. 10Dar răsplătește îndată pe cei ce-L urăsc și-i pierde; nu dă nicio păsuire celui ce-L urăște, ci-i răsplătește îndată. 11De aceea, păzește poruncile, legile și rânduielile pe care ți le dau azi și împlinește-le.

Noi îndemnuri

12Dacă veți asculta aceste porunci, dacă le veți păzi și împlini, Domnul Dumnezeul tău va ține față de tine legământul și îndurarea cu care S-a jurat părinților tăi. 13El te va iubi, te va binecuvânta și te va înmulți; va binecuvânta rodul trupului tău și rodul pământului tău, grâul tău, mustul și untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite și rodul turmelor tale de oi, în țara pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da. 14Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele și la tine nu va fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale. 15Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ți va trimite niciuna din acele molime rele din Egipt pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe toți cei ce te urăsc. 16Să nimicești toate popoarele pe care ți le va da în mână Domnul Dumnezeul tău, să n-arunci nicio privire de milă spre ele și să nu slujești dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă pentru tine. 17Poate că vei zice în inima ta: ‘Neamurile acestea sunt mai mari la număr decât mine. Cum voi putea să le izgonesc?’ 18Să nu te temi de ele. Adu-ți aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon și întregului Egipt; 19adu-ți aminte de marile încercări pe care ți le-au văzut ochii, de minunile și semnele, de mâna tare și de brațul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Așa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi. 20Domnul Dumnezeul tău va trimite chiar și viespi bondărești împotriva lor până la deplina nimicire a celor ce vor scăpa și se vor ascunde de tine. 21Să nu te înspăimânți de ei, căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, Dumnezeul cel mare și înfricoșat. 22Și Domnul Dumnezeul tău va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulțească fiarele câmpului împotriva ta. 23Dar Domnul Dumnezeul tău le va da în mâna ta și le va pune cu totul pe fugă, până vor fi nimicite. 24Pe împărații lor îi va da în mâinile tale și le vei șterge numele de sub ceruri; niciunul din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, până le vei nimici. 25Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți în foc. Să nu poftești și să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, căci ele sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. 26Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, tu și lucrul acela; să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat.


PSALMUL 90

CARTEA A PATRA

O rugăciune a lui Moise,

omul lui Dumnezeu

1Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost

din neam în neam.

2Înainte ca să se fi născut munții

și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea,

din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu!

3Tu întorci pe oameni în țărână

și zici: „Întoarceți-vă, fiii oamenilor!”

4Căci înaintea Ta, o mie de ani

sunt ca ziua de ieri, care a trecut,

și ca o strajă din noapte.

5Îi mături ca un vis:

dimineața sunt ca iarba, care încolțește iarăși:

6înflorește dimineața și crește,

iar seara este tăiată și se usucă.

7Noi suntem mistuiți de mânia Ta

și îngroziți de urgia Ta.

8Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre

și scoți la lumina Feței Tale păcatele noastre cele ascunse.

9Toate zilele noastre pier de urgia Ta,

vedem cum ni se duc anii ca un sunet.

10Anii vieții noastre se ridică la șaptezeci de ani,

iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani;

și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere,

căci trec iute, și noi zburăm.

11Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale

și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine?

12Învață-ne să ne numărăm bine zilele,

ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!

13Întoarce-te, Doamne! Până când zăbovești?

Ai milă de robii Tăi!

14Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta

și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli!

15Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit,

tot atâția ani câți am văzut nenorocirea!

16Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta

și slava Ta fiilor lor!

17Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru!

Și întărește lucrarea mâinilor noastre,

da, întărește lucrarea mâinilor noastre!

0 comentarii

Commenti


bottom of page