top of page
Caută

21 Aprilie


Levitic 26, Psalm 33 


LEVITICUL 26

Binecuvântarea

1Să nu vă faceți idoli, să nu vă ridicați nici chip cioplit, nici stâlp de aducere aminte; să nu puneți în țara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinați înaintea ei; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 2Să păziți Sabatele Mele și să cinstiți Locașul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul. 3Dacă veți urma legile Mele, dacă veți păzi poruncile Mele și le veți împlini, 4vă voi trimite ploi la vreme, pământul își va da roadele și pomii de pe câmp își vor da rodul. 5Abia veți treiera grâul, și veți începe culesul viei, și culesul viei va ține până la semănătură; veți avea pâine din belșug, veți mânca și vă veți sătura și veți locui fără frică în țara voastră. 6Voi da pace în țară și nimeni nu vă va tulbura somnul; voi face să piară din țară fiarele sălbatice și sabia nu va trece prin țara voastră. 7Veți urmări pe vrăjmașii voștri, și ei vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. 8Cinci dintre voi vor urmări o sută și o sută dintre voi vor urmări zece mii, și vrăjmașii voștri vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. 9Eu Mă voi întoarce spre voi, vă voi face să creșteți, vă voi înmulți și Îmi voi ține legământul Meu cu voi. 10Veți mânca din roadele cele vechi și veți scoate afară pe cele vechi, ca să faceți loc celor noi. 11Voi așeza Locașul Meu în mijlocul vostru și sufletul Meu nu vă va urî. 12Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul Meu. 13Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului, care v-am scos din robie; Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat.

Blestemul

14Dar, dacă nu Mă ascultați și nu împliniți toate aceste porunci, 15dacă nesocotiți legile Mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile Mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile Mele și să rupeți legământul Meu, 16iată ce vă voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea și frigurile, care vor face să vi se stingă ochii și să piară viața din voi. Sămânța o veți semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. 17Îmi voi întoarce Fața împotriva voastră și veți fi bătuți și veți fugi dinaintea vrăjmașilor voștri; cei ce vă urăsc vă vor subjuga și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. 18Dacă, cu toate acestea, nu Mă veți asculta, vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 19Voi frânge mândria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier și pământul, de aramă. 20Vi se va istovi puterea fără folos: pământul vostru nu-și va da roadele și pomii de pe pământ nu-și vor da rodul. 21Dacă și după aceasta vă veți împotrivi și nu veți voi să Mă ascultați, vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 22Voi trimite împotriva voastră fiarele de pe câmp, care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele și vă vor împuțina; așa că vă vor rămâne drumurile pustii. 23Dacă pedepsele acestea nu vă vor îndrepta și dacă vă veți împotrivi Mie, 24Mă voi împotrivi și Eu vouă și vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 25Voi face să vină împotriva voastră sabie, care va răzbuna călcarea legământului Meu, și, când vă veți strânge în cetățile voastre, voi trimite ciuma în mijlocul vostru și veți fi dați în mâinile vrăjmașului. 26Când vă voi trimite lipsă de pâine, zece femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor și vi se va da pâinea cu cântarul; veți mânca, dar nu vă veți sătura. 27Dacă, cu toate acestea, nu Mă veți asculta și dacă vă veți împotrivi Mie, 28Mă voi împotrivi și Eu vouă cu mânie și vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 29Veți mânca până și carnea fiilor voștri, veți mânca până și carnea fiicelor voastre. 30Vă voi nimici înălțimile pentru jertfă, vă voi dărâma stâlpii închinați soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri și sufletul Meu vă va urî. 31Vă voi lăsa cetățile pustii, vă voi pustii locașurile sfinte și nu voi mai mirosi mirosul plăcut al tămâii voastre. 32Voi pustii țara, așa că vrăjmașii voștri care o vor locui vor rămâne încremeniți văzând-o. 33Vă voi împrăștia printre neamuri și voi scoate sabia după voi. Țara voastră va fi pustiită și cetățile voastre vor rămâne pustii. 34Atunci, țara se va bucura de Sabatele ei tot timpul cât va fi pustiită și cât veți fi în țara vrăjmașilor voștri; atunci, țara se va odihni și se va bucura de Sabatele ei. 35Tot timpul cât va fi pustiită, va avea odihna pe care n-o avusese în anii voștri de Sabat, când o locuiați. 36În inima acelora dintre voi care vor mai rămâne în viață în țara vrăjmașilor lor, voi băga frica și îi va urmări până și foșnetul unei frunze suflate de vânt; vor fugi ca de sabie și vor cădea fără să fie urmăriți. 37Se vor prăvăli unii peste alții ca înaintea sabiei, fără să fie urmăriți. Nu veți putea să stați în picioare în fața vrăjmașilor voștri; 38veți pieri printre neamuri și vă va mânca țara vrăjmașilor voștri. 39Iar pe aceia dintre voi care vor mai rămâne în viață îi va apuca durerea pentru fărădelegile lor, în țara vrăjmașilor lor; îi va apuca durerea și pentru fărădelegile părinților lor.

Primirea din nou

40Își vor mărturisi fărădelegile lor și fărădelegile părinților lor, călcările de lege pe care le-au săvârșit față de Mine și împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit, păcate din pricina cărora 41și Eu M-am împotrivit lor și i-am dus în țara vrăjmașilor lor. Și atunci, inima lor netăiată împrejur se va smeri și vor plăti datoria fărădelegilor lor. 42Atunci Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Isaac și de legământul Meu cu Avraam și Îmi voi aduce aminte de țară. 43Țara însă va trebui să fie părăsită de ei și se va bucura de Sabatele ei în timpul când va rămâne pustiită departe de ei; și ei vor plăti datoria fărădelegilor lor pentru că au nesocotit poruncile Mele și pentru că sufletul lor a urât legile Mele. 44Dar, și când vor fi în țara vrăjmașilor lor, nu-i voi lepăda de tot și nu-i voi urî până acolo încât să-i nimicesc de tot și să rup legământul Meu cu ei, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. 45Ci Îmi voi aduce aminte, spre binele lor, de vechiul legământ prin care i-am scos din țara Egiptului în fața neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul.’” 46Acestea sunt rânduielile, poruncile și legile pe care le-a statornicit Domnul între El și copiii lui Israel, pe muntele Sinai, prin Moise.PSALMUL 33

1Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul!

Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă.

2Lăudați pe Domnul cu harpa,

lăudați-L cu alăuta cu zece coarde!

3Cântați-I o cântare nouă!

Faceți să răsune coardele și glasurile voastre!

4Căci Cuvântul Domnului este adevărat

și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie.

5El iubește dreptatea și neprihănirea;

bunătatea Domnului umple pământul.

6Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului

și toată oștirea lor, prin suflarea gurii Lui.

7El îngrămădește apele mării într-un morman

și pune adâncurile în cămări.

8Tot pământul să se teamă de Domnul!

Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!

9Căci El zice și se face;

poruncește și ce poruncește ia ființă.

10Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor,

zădărnicește planurile popoarelor.

11Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie

și planurile inimii Lui, din neam în neam.

12Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!

Ferice de poporul pe care Și-l alege El de moștenire!

13Domnul privește din înălțimea cerurilor

și vede pe toți fiii oamenilor.

14Din locașul locuinței Lui, El privește

pe toți locuitorii pământului.

15El le întocmește inima la toți

și ia aminte la toate faptele lor.

16Nu mărimea oștirii scapă pe împărat,

nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz;

17calul nu poate da chezășia biruinței

și toată vlaga lui nu dă izbăvirea.

18Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El,

peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,

19ca să le scape sufletul de la moarte

și să-i țină cu viață în mijlocul foametei.

20Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul;

El este Ajutorul și Scutul nostru.

21Da, inima noastră își găsește bucuria în El,

căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.

22Doamne, fie îndurarea Ta peste noi,

după cum o nădăjduim noi de la Tine!

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comments


bottom of page