top of page
Caută

23 IunieDeutorornom 29, Psalm 119:49-72 


DEUTERONOMUL 29

Înnoirea legământului

1Iată cuvintele legământului pe care a poruncit lui Moise Domnul să-l încheie cu copiii lui Israel în țara Moabului, afară de legământul pe care-l încheiase cu ei la Horeb. 2Moise a chemat pe tot Israelul și le-a zis: „Ați văzut tot ce a făcut Domnul sub ochii voștri, în țara Egiptului, lui Faraon, tuturor supușilor lui și întregii lui țări: 3marile încercări pe care ți le-au văzut ochii, minunile și semnele acelea mari. 4Dar Domnul nu v-a dat minte să pricepeți, nici ochi să vedeți, nici urechi să auziți până în ziua de azi. 5Totuși El zice: ‘Eu v-am călăuzit patruzeci de ani în pustie; hainele nu vi s-au învechit pe voi și încălțămintea nu vi s-a învechit în picior; 6pâine n-ați mâncat și n-ați băut nici vin, nici băutură tare, ca să cunoașteți că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’ 7Ați ajuns în locul acesta; Sihon, împăratul Hesbonului, și Og, împăratul Basanului, ne-au ieșit înainte, ca să ne bată, și i-am bătut. 8Le-am luat țara și am dat-o în stăpânire rubeniților, gadiților și la jumătate din seminția manasiților. 9Să păziți dar cuvintele legământului acestuia și să le împliniți, ca să izbutiți în tot ce veți face. 10Astăzi stați înaintea Domnului Dumnezeului vostru voi toți, căpeteniile semințiilor voastre, bătrânii voștri, mai-marii oștirii voastre, toți bărbații din Israel, 11copiii voștri, nevestele voastre și străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel ce-ți taie lemne până la cel ce-ți scoate apă. 12Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ și pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta, 13ca să te facă azi poporul Lui și El să fie Dumnezeul tău, cum ți-a spus și cum a jurat părinților tăi Avraam, Isaac și Iacov. 14Nu numai cu voi închei legământul acesta încheiat cu jurământ, 15ci atât cu cei ce sunt aici printre noi, de față, în ziua aceasta înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cât și cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta.

Binecuvântarea și blestemul înnoite

16Știți cum am locuit în țara Egiptului și cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-ați străbătut. 17Ați văzut urâciunile și idolii lor, lemnul și piatra, argintul și aurul, care erau la ele. 18Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie și nici seminție a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă otravă și pelin. 19Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică: ‘Voi avea pace chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete.’ 20Pe acela Domnul nu-l va ierta. Ci atunci mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el, și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. 21Domnul îl va despărți, spre pieirea lui, din toate semințiile lui Israel și-i va face după toate blestemele legământului scris în această carte a legii. 22Vârsta de oameni care vor veni, copiii voștri care se vor naște după voi și străinul care va veni dintr-o țară depărtată, la vederea urgiilor și bolilor cu care va lovi Domnul țara aceasta – 23la vederea pucioasei, a sării și arderii întregului ținut, unde nu va fi nici sămânță, nici rod, nici iarbă care să crească, întocmai ca la surparea Sodomei, Gomorei, Admei și Țeboimului, pe care le-a nimicit Domnul în mânia și urgia Lui –, 24toate neamurile vor zice: ‘Pentru ce a făcut Domnul astfel țării acesteia? Pentru ce această mânie aprinsă, această mare urgie?’ 25Și li se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit legământul încheiat cu ei de Domnul Dumnezeul părinților lor, când i-a scos din țara Egiptului; 26pentru că s-au dus să slujească altor dumnezei și să se închine înaintea lor, dumnezei pe care ei nu-i cunoșteau și pe care nu li-i dăduse Domnul. 27De aceea S-a aprins Domnul de mânie împotriva acestei țări și a adus peste ea toate blestemele scrise în cartea aceasta. 28Domnul i-a smuls din țara lor cu mânie, cu urgie, cu o mare iuțime și i-a aruncat într-o altă țară, cum se vede azi.’ 29Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.


Psalm 119:49-72

49Adu-Ți aminte de făgăduința dată robului Tău,

în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea!

50Aceasta este mângâierea mea în necazul meu:

că făgăduința Ta îmi dă iarăși viață.

51Niște îngâmfați mi-aruncă batjocuri,

totuși eu nu mă abat de la Legea Ta.

52Mă gândesc la judecățile Tale de odinioară, Doamne,

și mă mângâi.

53M-apucă o mânie aprinsă la vederea celor răi,

care părăsesc Legea Ta.

54Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele

în casa pribegiei mele.

55Noaptea îmi aduc aminte de Numele Tău, Doamne,

și păzesc Legea Ta.

56Așa mi se cuvine,

căci păzesc poruncile Tale.

57Partea mea, Doamne, o spun,

este să păzesc cuvintele Tale.

58Te rog din toată inima mea:

ai milă de mine, după făgăduința Ta!

59Mă gândesc la căile mele

și îmi îndrept picioarele spre învățăturile Tale.

60Mă grăbesc și nu preget

să păzesc poruncile Tale.

61Cursele celor răi mă înconjoară,

dar nu uit Legea Ta.

62Mă scol la miezul nopții să Te laud

pentru judecățile Tale cele drepte.

63Sunt prieten cu toți cei ce se tem de Tine

și cu cei ce păzesc poruncile Tale.

64Pământul, Doamne, este plin de bunătatea Ta;

învață-mă orânduirile Tale!

65Tu faci bine robului Tău,

Doamne, după făgăduința Ta.

66Învață-mă să am înțelegere și pricepere,

căci cred în poruncile Tale!

67Până ce am fost smerit, rătăceam;

dar acum păzesc Cuvântul Tău.

68Tu ești bun și binefăcător:

învață-mă orânduirile Tale!

69Niște îngâmfați urzesc neadevăruri împotriva mea;

dar eu păzesc din toată inima mea poruncile Tale.

70Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea,

dar eu mă desfătez în Legea Ta.

71Este spre binele meu că m-ai smerit,

ca să învăț orânduirile Tale.

72Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii Tale

decât o mie de lucruri de aur și de argint.


0 comentarii

Comments


bottom of page