top of page
Caută

24 Martie


Exod 36, Ioan 15 

EXODUL 36

Dărnicia poporului

1Bețaleel, Oholiab și toți bărbații iscusiți în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere, ca să știe să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș, au făcut totul după cum poruncise Domnul. 2Moise a chemat pe Bețaleel, Oholiab și pe toți bărbații iscusiți în mintea cărora pusese Domnul pricepere, și anume pe toți cei cu tragere de inimă la lucrul acesta, ca să-l facă. 3Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele pe care le aduseseră copiii lui Israel ca să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș. Chiar și după ce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise în fiecare dimineață daruri de bunăvoie. 4Atunci, toți bărbații iscusiți, prinși la toate lucrările Sfântului Locaș, și-au lăsat fiecare lucrul pe care-l făceau 5și au venit de au spus lui Moise: „Poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem.” 6Moise a pus să strige în tabără ca nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru Sfântul Locaș. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri. 7Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau făcute, ba încă mai și trecea.

Clădirea cortului

8Toți bărbații iscusiți și lucrătorii au făcut cortul din zece covoare de in subțire și răsucit, din fir albastru, purpuriu și cârmâziu; pe ele au țesut heruvimi lucrați cu măiestrie. 9Lungimea unui covor era de douăzeci și opt de coți; iar lățimea unui covor era de patru coți. Toate covoarele aveau aceeași măsură. 10Cinci din aceste covoare au fost prinse la un loc; celelalte cinci, de asemenea, au fost prinse la un loc. 11Au făcut chiotori albastre la marginea covorului cu care se sfârșea cea dintâi împreunare; tot așa au făcut și la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. 12Au făcut cincizeci de chiotori la cel dintâi covor și cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare; chiotorile acestea erau una în fața alteia. 13Au făcut cincizeci de copci de aur și au prins covoarele unul de altul cu copcile, așa încât cortul alcătuia un întreg. 14Au făcut niște covoare din păr de capră, ca să slujească de acoperiș pentru cort: unsprezece covoare de acestea au făcut. 15Lungimea unui covor era de treizeci de coți și lățimea unui covor era de patru coți: cele unsprezece covoare aveau aceeași măsură. 16Au prins împreună deoparte cinci din aceste covoare, iar pe celelalte șase de altă parte. 17Au făcut cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea o împreunare de covoare și cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. 18Au mai făcut și cincizeci de copci de aramă, cu care să se împreune acoperișul cortului, ca să alcătuiască un întreg. 19Au făcut pentru acoperișul cortului o învelitoare de piei de berbec vopsite în roșu și o învelitoare de piei de vițel de mare, care trebuia pusă pe deasupra. 20Scândurile pentru cort le-au făcut din lemn de salcâm, așezate în picioare. 21Lungimea unei scânduri era de zece coți și lățimea unei scânduri era de un cot și jumătate. 22Fiecare scândură avea două urechi, unite una cu alta; tot așa au făcut la toate scândurile cortului. 23Au făcut douăzeci de scânduri pentru cort, înspre partea de miazăzi. 24Au pus patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de scânduri, câte două picioare sub fiecare scândură, pentru cele două urechi ale ei. 25Au făcut apoi douăzeci de scânduri pentru a doua latură a cortului, latura dinspre miazănoapte, 26cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor, câte două picioare sub fiecare scândură. 27Au făcut apoi șase scânduri pentru fundul cortului, înspre apus. 28Au făcut două scânduri pentru cele două unghiuri ale cortului în partea din fund; 29acestea erau făcute din două bucăți, începând de la partea de jos, și bine legate la vârf, printr-un cerc; la fel au făcut pentru amândouă scândurile din cele două unghiuri. 30Erau astfel opt scânduri, cu picioarele lor de argint, adică șaisprezece picioare, câte două picioare sub fiecare scândură. 31Au făcut cinci drugi din lemn de salcâm pentru scândurile uneia din laturile cortului, 32cinci drugi pentru scândurile celei de a doua laturi a cortului și cinci drugi pentru scândurile laturii cortului din fundul dinspre apus; 33drugul de la mijloc l-au făcut așa ca să treacă prin mijlocul scândurilor, de la un capăt la celălalt. 34Au poleit scândurile cu aur și verigile lor de aur le-au făcut așa ca să se poată petrece drugii prin ele, și drugii i-au poleit cu aur.

Cele două perdele

35Perdeaua dinăuntru au făcut-o din fir albastru, purpuriu și cârmâziu și din in subțire răsucit; au lucrat-o cu măiestrie și au făcut heruvimi pe ea. 36Au făcut patru stâlpi de salcâm pentru ea și i-au poleit cu aur; cârligele lor erau de aur și au turnat pentru stâlpii aceștia patru picioare de argint. 37Pentru ușa cortului au făcut o perdea din fir albastru, purpuriu și cârmâziu și din in subțire răsucit; aceasta era o lucrare făcută la gherghef. 38Au făcut cei cinci stâlpi ai ei cu cârligele lor, iar căpătâiele și bețele lor de legătură le-au poleit cu aur; cele cinci picioare ale lor erau de aramă.


IOAN 15

Isus, Vița

1 Eu sunt adevărata Viță și Tatăl Meu este Vierul. 2Pe orice mlădiță care este în Mine și n-aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește, ca să aducă și mai mult rod. 3Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. 4Rămâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în Mine. 5Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărțiți de Mine, nu puteți face nimic. 6Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. 7Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. 8Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii Mei. 9Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneți în dragostea Mea. 10Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui. 11V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină.

Dragostea frățească

12 Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit Eu. 13Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. 14Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți ce vă poruncesc Eu. 15Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 16Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. 17Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții.

Ura din partea lumii

18 Dacă vă urăște lumea, știți că pe Mine M-a urât înaintea voastră. 19Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că nu sunteți din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. 20Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘Robul nu este mai mare decât stăpânul său.’ Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi. 21Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. 22Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. 23Cine Mă urăște pe Mine urăște și pe Tatăl Meu. 24Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au și văzut și M-au urât și pe Mine, și pe Tatăl Meu. 25Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ‘M-au urât fără temei.’ 26Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. 27Și voi de asemenea veți mărturisi, pentru că ați fost cu Mine de la început.

0 comentarii

Comments


bottom of page