top of page
Caută

25 Mai


Numeri 35, Psalm 79 


NUMERI 35

Cetățile leviților

1Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului, și a zis: 2„Poruncește copiilor lui Israel să dea leviților, din moștenirea pe care o vor avea, niște cetăți în care să poată locui. Să mai dați leviților și un loc gol împrejurul acestor cetăți. 3Cetățile să fie ale lor, ca să locuiască în ele, iar locurile goale să fie pentru vitele lor, pentru averile lor și pentru toate dobitoacele lor. 4Locurile goale din jurul cetăților pe care le veți da leviților să aibă, începând de la zidul cetății în afară, o mie de coți de jur împrejur. 5Să măsurați afară din cetate două mii de coți în partea de răsărit, două mii de coți în partea de miazăzi, două mii de coți în partea de apus și două mii de coți în partea de miazănoapte, așa încât cetatea să fie la mijloc. Acestea să fie locurile goale din jurul cetăților lor. 6Dintre cetățile pe care le veți da leviților, șase să fie cetăți de scăpare, unde va putea să fugă ucigașul, și afară de acestea, să le mai dați alte patruzeci și două de cetăți. 7Toate cetățile pe care le veți da leviților să fie patruzeci și opt de cetăți, împreună cu locurile lor goale. 8Cetățile pe care le veți da din moșiile copiilor lui Israel să fie date mai multe de cei ce au mai multe și mai puține de cei ce au mai

puține; fiecare să dea leviților din cetățile lui după moștenirea pe care o va avea.”

Cetățile de scăpare

9Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 10„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului, 11să vă alegeți niște cetăți care să vă fie cetăți de scăpare, unde să poată scăpa ucigașul care va omorî pe cineva fără voie. 12Aceste cetăți să vă slujească drept cetăți de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, pentru ca ucigașul să nu fie omorât înainte de a se înfățișa în fața adunării ca să fie judecat. 13Din cetățile pe care le veți da, șase să vă fie cetăți de scăpare. 14Să dați trei cetăți dincoace de Iordan și trei cetăți în țara Canaanului: acestea să vă fie cetăți de scăpare. 15Aceste șase cetăți să fie cetăți de scăpare pentru copiii lui Israel, pentru străin și pentru cel ce locuiește în mijlocul vostru: acolo va putea să scape orice om care va ucide pe cineva fără voie. 16Dacă un om lovește pe aproapele său cu o unealtă de fier și acesta moare, este un ucigaș: ucigașul să fie pedepsit cu moartea. 17Dacă-l lovește cu o piatră pe care o ține în mână, de care poate muri, și moare, este un ucigaș: ucigașul să fie pedepsit cu moartea. 18Dacă-l lovește cu vreo unealtă de lemn pe care o ține în mână, de care poate muri, și moare, este un ucigaș; ucigașul să fie pedepsit cu moartea. 19Răzbunătorul sângelui să omoare pe ucigaș; când îl va întâlni, să-l omoare. 20Dacă un om împinge pe aproapele său din ură sau dacă-l pândește și aruncă ceva asupra lui și moare 21sau dacă-l lovește cu mâna din vrăjmășie și moare, cel ce l-a lovit să fie pedepsit cu moartea; este un ucigaș: răzbunătorul sângelui să omoare pe ucigaș când îl va întâlni. 22Dar dacă un om împinge pe aproapele lui fără veste, și nu din vrăjmășie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit 23sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră care-i poate pricinui moartea și moare, fără să-l urască și fără să caute să-i facă rău, 24iată legile după care va judeca adunarea între cel ce l-a lovit și răzbunătorul sângelui: 25Adunarea va izbăvi pe ucigaș din mâna răzbunătorului sângelui și-l va face să se întoarcă în cetatea de scăpare unde fugise. Să locuiască acolo până la moartea marelui preot care este uns cu untdelemn sfânt. 26Dacă ucigașul iese din hotarul cetății de scăpare unde fugise 27și dacă răzbunătorul sângelui îl întâlnește afară din hotarul cetății de scăpare și ucide pe ucigaș, nu va fi vinovat de omor. 28Căci ucigașul trebuia să locuiască în cetatea lui de scăpare până la moartea marelui preot, și, după moartea marelui preot, putea să se întoarcă la moșia lui. 29Iată poruncile de drept pentru voi și pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veți locui.

Pedeapsa pentru omor

30Dacă un om omoară pe cineva, ucigașul să fie omorât pe mărturia martorilor. Un singur martor nu va fi de ajuns ca să fie osândit cineva la moarte. 31Să nu primiți răscumpărare pentru viața unui ucigaș vinovat de moarte, ci să fie pedepsit cu moartea. 32Să nu primiți răscumpărare pentru cel ce trebuie să fugă în cetatea lui de scăpare, ca să se întoarcă să locuiască în țară până la moartea preotului. 33Să nu pângăriți țara unde veți fi, căci sângele celui nevinovat pângărește țara; și ispășirea sângelui vărsat în țară nu se va putea face decât prin sângele celui ce-l va vărsa. 34Să nu pângăriți deci țara în care veți merge să locuiți și în mijlocul căreia voi locui și Eu, căci Eu sunt Domnul, care locuiește în mijlocul copiilor lui Israel.’”


PSALMUL 79

Un psalm al lui Asaf

1Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea Ta,

au pângărit Templul Tău cel sfânt

și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre.

2Trupurile neînsuflețite ale robilor Tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului,

și carnea credincioșilor Tăi au dat-o s-o mănânce fiarele pământului.

3Ca apa le-au vărsat sângele, de jur împrejurul Ierusalimului,

și n-a fost nimeni să-i îngroape.

4Am ajuns de ocara vecinilor noștri,

de batjocura și de râsul celor ce ne înconjoară.

5Până când, Doamne, Te vei mânia fără încetare

și va arde mânia Ta ca focul?

6Varsă-Ți mânia peste neamurile care nu Te cunosc

și peste împărățiile care nu cheamă Numele Tău!

7Căci au mâncat pe Iacov

și i-au pustiit locuința.

8Nu-Ți mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri,

ci să ne iasă degrabă înainte îndurările Tale,

căci suntem nenorociți de tot!

9Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava Numelui Tău!

Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele, pentru Numele Tău!

10Pentru ce să zică neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?”

Să se știe înaintea ochilor noștri, printre neamuri,

că Tu răzbuni sângele vărsat al robilor Tăi!

11Să ajungă până la Tine gemetele prinșilor de război!

Scapă, prin brațul Tău cel puternic, pe cei ce pier!

12Întoarce vecinilor noștri de șapte ori în sânul lor

batjocurile care Ți le-au aruncat ei Ție, Doamne!

13Și noi, poporul Tău, turma pășunii Tale,

Te vom lăuda în veci

și vom vesti din neam în neam laudele Tale.

0 comentarii

Comments


bottom of page