top of page
Caută

28 Martie


Exod 40, Ioan 19 


EXODUL 40

Așezarea și sfințirea cortului

1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„În ziua întâi a lunii întâi, să întinzi locașul cortului întâlnirii. 3Să pui în el chivotul mărturiei și, înaintea chivotului, să atârni perdeaua dinăuntru. 4Apoi să aduci masa și să pui pe ea cele rânduite. După aceea, să aduci sfeșnicul și să-i așezi candelele. 5Altarul din aur pentru tămâie să-l așezi înaintea chivotului mărturiei și să atârni perdeaua la ușa cortului. 6Să așezi altarul pentru arderile-de-tot înaintea ușii locașului cortului întâlnirii. 7Ligheanul să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el. 8Să așezi curtea de jur împrejur și să pui perdeaua la poarta curții. 9Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi cu el cortul și tot ce cuprinde el și să-l sfințești, cu toate uneltele lui, și va fi sfânt. 10Să ungi altarul pentru arderile-de-tot și toate uneltele lui și să sfințești altarul, și altarul va fi preasfânt. 11Să ungi ligheanul cu piciorul lui și să-l sfințești. 12Apoi să aduci pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. 13Să îmbraci pe Aaron cu veșmintele sfinte, să-l ungi și să-l sfințești, ca să-Mi facă slujba de preot. 14Să chemi și pe fiii lui, să-i îmbraci cu tunicile 15și să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi facă slujba de preoți. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea dreptul preoției printre urmașii lor.” 16Moise a făcut întocmai cum îi poruncise Domnul; așa a făcut. 17În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, cortul era așezat. 18Moise a așezat cortul; i-a pus picioarele, a așezat scândurile și verigile și a ridicat stâlpii. 19A întins învelitoarea care slujea de acoperiș deasupra cortului și pe deasupra a pus învelitoarea acoperișului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul. 20Apoi a luat mărturia și a pus-o în chivot; a pus drugii la chivot și a așezat capacul ispășirii deasupra chivotului. 21A adus chivotul în cort; a atârnat perdeaua despărțitoare înaintea lui și a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise Domnul. 22A așezat masa în cortul întâlnirii, în partea de miazănoapte a cortului, dincoace de perdeaua dinăuntru; 23și a pus pe ea pâinile înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. 24Apoi a așezat sfeșnicul în cortul întâlnirii, în fața mesei, în partea de miazăzi a cortului; 25și i-a așezat candelele înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. 26Apoi a așezat altarul de aur în cortul întâlnirii în fața perdelei dinăuntru, 27a ars pe el tămâie mirositoare, cum poruncise lui Moise Domnul. 28A așezat perdeaua la ușa cortului. 29A așezat altarul pentru arderile-de-tot la ușa locașului cortului întâlnirii și a adus pe el arderea-de-tot și jertfa de mâncare, cum poruncise lui Moise Domnul. 30A așezat ligheanul între cortul întâlnirii și altar și a pus în el apă pentru spălat. 31Moise, Aaron și fiii lui și-au spălat mâinile și picioarele în el; 32când intrau în cortul întâlnirii și se apropiau de altar, se spălau, cum poruncise lui Moise Domnul. 33Apoi a ridicat curtea împrejurul cortului și altarului și a pus perdeaua la poarta curții. Astfel a isprăvit Moise lucrarea.

Slava Domnului

34Atunci, norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. 35Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. 36Cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului. 37Și când nu se ridica norul, nu porneau până ce nu se ridica. 38Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor.


IOAN 19

Isus este dat în mâinile iudeilor

1Atunci, Pilat a luat pe Isus și a pus să-L bată. 2Ostașii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap și L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. 3Apoi, s-au apropiat de El și ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Și-I dădeau palme. 4Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: „Iată că vi-L aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în El.” 5Isus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. „Iată Omul!”, le-a zis Pilat. 6Când L-au zărit, preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige: „Răstignește-L! Răstignește-L!” „Luați-L voi și răstigniți-L”, le-a zis Pilat, „căci eu nu găsesc nicio vină în El.” 7Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o Lege, și după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.” 8Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. 9A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Isus: „De unde ești Tu?” Dar Isus nu i-a dat niciun răspuns. 10Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să Te răstignesc și am putere să-Ți dau drumul!” 11„N-ai avea nicio putere asupra Mea”, i-a răspuns Isus, „dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.” 12De atunci, Pilat căuta să-I dea drumul. Dar iudeii strigau: „Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului.” 13Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afară și a șezut pe scaunul de judecător, în locul numit „Pardosit cu pietre”, iar evreiește, „Gabata”. 14Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: „Iată Împăratul vostru!” 15Dar ei au strigat: „Ia-L, ia-L, răstignește-L!” „Să răstignesc pe Împăratul vostru?”, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul!” 16Atunci, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus și L-au dus să-L răstignească.

Răstignirea

17Isus, ducându-Și crucea, a ajuns la locul zis al „Căpățânii”, care în evreiește se cheamă „Golgota”. 18Acolo a fost răstignit și, împreună cu El, au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Isus la mijloc. 19Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor”. 20Mulți din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate; era scrisă în evreiește, latinește și grecește. 21Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie: ‘Împăratul iudeilor.’ Ci scrie că El a zis: ‘Eu sunt Împăratul iudeilor.’22„Ce am scris, am scris”, a răspuns Pilat. 23Ostașii, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. 24Și au zis între ei: „Să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie.” Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: „Și-au împărțit hainele Mele între ei, și pentru cămașa Mea au tras la sorți.” Iată ce au făcut ostașii. 25Lângă crucea lui Isus, stăteau mama Lui și sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Cleopa, și Maria Magdalena. 26Când a văzut Isus pe mamă-Sa și, lângă ea, pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!” 27Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Și, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. 28După aceea, Isus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.” 29Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și I l-au dus la gură. 30Când a luat Isus oțetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi și-a plecat capul și Și-a dat duhul.

Moartea lui Isus dovedită

31De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului – căci era ziua Pregătirii, și ziua aceea de Sabat era o zi mare –, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. 32Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El. 33Când au venit la Isus și au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor, 34ci unul din ostași I-a străpuns coasta cu o suliță; și îndată a ieșit din ea sânge și apă. 35Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut; mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. 36Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura: „Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.” 37Și în altă parte, Scriptura mai zice: „Vor vedea pe cine au străpuns.”

Îngroparea lui Isus

38După aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Isus. 39Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă și de aloe. 40Au luat deci trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. 41În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. 42Din pricină că era ziua Pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus.

0 comentarii

コメント


bottom of page