top of page
Caută

29 Mai


Deutoronom 3, Psalm 85 


DEUTERONOMUL 3

Cucerirea țării lui Og

1Ne-am întors și ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og, împăratul Basanului, ne-a ieșit înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră la Edrei. 2Domnul mi-a zis: ‘Nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el și tot poporul lui, și țara lui; să te porți cu el cum te-ai purtat cu Sihon, împăratul amoriților, care locuia la Hesbon.’ 3Și Domnul Dumnezeul nostru a mai dat în mâinile noastre și pe Og, împăratul Basanului, cu tot poporul lui; l-am bătut și n-am lăsat să scape niciunul din oamenii lui. 4I-am luat atunci toate cetățile și n-a fost una care să nu cadă în stăpânirea noastră: șaizeci de cetăți, tot ținutul Argob, împărăția lui Og din Basan. 5Toate cetățile acestea erau întărite cu ziduri înalte, cu porți și zăvoare, afară de cetățile fără ziduri, care erau foarte multe la număr. 6Le-am nimicit cu desăvârșire, cum făcuserăm cu Sihon, împăratul Hesbonului; am nimicit cu desăvârșire toate cetățile împreună cu bărbații, femeile și pruncii. 7Iar toate vitele și prada din cetăți le-am luat pentru noi. 8Astfel, în vremea aceea am cucerit de la cei doi împărați ai amoriților țara de dincoace de Iordan, de la pârâul Arnon până la muntele Hermon 9(sidoniții zic Hermonului Sirion, și amoriții îl numesc Senir), 10toate cetățile din câmpie, tot Galaadul și tot Basanul până la Salca și Edrei, cetăți din împărăția lui Og, în Basan. 11(Numai Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul refaimiților. Patul lui, un pat de fier, este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouă coți, și lățimea, de patru coți, după cotul unui om.)

Împărțirea țării de dincolo de Iordan

12Atunci am luat în stăpânire țara aceasta. Am dat rubeniților și gadiților ținutul de la Aroer, care este pe pârâul Arnon, și jumătatea muntelui Galaad cu cetățile lui. 13Am dat la jumătate din seminția lui Manase ce mai rămânea din Galaad și toată împărăția lui Og din Basan: tot ținutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de Țara Refaimiților. 14Iair, fiul lui Manase, a luat tot ținutul Argob până la hotarul gheșuriților și maacatiților și a pus numele lui târgurilor Basanului, numite și azi târgurile lui Iair. 15Am dat Galaadul lui Machir. 16Rubeniților și gadiților le-am dat o parte din Galaad până la pârâul Arnon, al cărui mijloc slujește ca hotar, și până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; 17le-am mai dat câmpia, mărginită de Iordan, de la Chineret până la marea câmpiei, Marea Sărată, la picioarele muntelui Pisga, spre răsărit. 18În vremea aceea, v-am dat porunca aceasta: ‘Domnul Dumnezeul vostru vă dă în mână țara aceasta ca s-o stăpâniți. Voi, toți cei buni de luptă, să mergeți înarmați înaintea copiilor lui Israel. 19Numai femeile voastre, pruncii și vitele voastre – știu că aveți multe vite – să rămână în cetățile pe care vi le-am dat, 20până ce Domnul va da odihnă fraților voștri, ca și vouă, și vor lua și ei în stăpânire țara pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru dincolo de Iordan. După aceea, vă veți întoarce fiecare în moștenirea pe care v-am dat-o.’ 21În vremea aceea, am poruncit lui Iosua și i-am zis: ‘Ochii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru acestor doi împărați: așa va face Domnul tuturor împărățiilor împotriva cărora vei merge. 22Nu te teme de ei, căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El Însuși pentru voi.’

Moise cere să vadă țara

23În vremea aceea, m-am rugat Domnului și am zis: 24‘Stăpâne Doamne! Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică, căci care este dumnezeul acela, în cer și pe pământ, care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta? 25Lasă-mă, Te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul!’ 26Dar Domnul S-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: ‘Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta. 27Suie-te pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miazănoapte, spre miazăzi și spre răsărit și privește-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta. 28Dă porunci lui Iosua, întărește-l și îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia și-l va pune în stăpânirea țării pe care o vei vedea.’ 29Și am rămas astfel în vale, în dreptul Bet-Peorului.


PSALMUL 85

Către mai-marele cântăreților.

Un psalm al fiilor lui Core

1Tu ai fost binevoitor cu țara Ta, Doamne!

Ai adus înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov,

2ai iertat nelegiuirea poporului Tău,

i-ai acoperit toate păcatele;(Oprire)

3Ți-ai abătut toată aprinderea

și Te-ai întors din iuțimea mâniei Tale.

4Întoarce-ne iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre!

Încetează-Ți mânia împotriva noastră!

5În veci Te vei mânia pe noi?

În veci Îți vei lungi mânia?

6Nu ne vei înviora iarăși,

pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine?

7Arată-ne, Doamne, bunătatea Ta

și dă-ne mântuirea Ta!

8Eu voi asculta ce zice Dumnezeu Domnul,

căci El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui,

numai ei să nu cadă iarăși în nebunie.

9Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El,

pentru ca în țara noastră să locuiască slava.

10Bunătatea și credincioșia se întâlnesc,

dreptatea și pacea se sărută.

11Credincioșia răsare din pământ,

și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor.

12Domnul ne va da și fericirea,

și pământul nostru își va da roadele.

13Dreptatea va merge și înaintea Lui

și-L va și urma, călcând pe urmele pașilor Lui!0 comentarii

Comments


bottom of page