top of page
Caută

5 Mai


Numeri 14, Psalm 50 


NUMERI 14

Patruzeci de ani în pustie

1Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. 2Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis: „De ce n-om fi murit noi în țara Egiptului sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta? 3Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt?” 4Și au zis unul altuia: „Să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt.” 5Moise și Aaron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel care era strânsă laolaltă. 6Și, dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, și-au rupt hainele 7și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: „Țara pe care am străbătut-o noi ca s-o iscodim este o țară foarte bună, minunată. 8Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da: este o țară în care curge lapte și miere. 9Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei!” 10Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii, înaintea tuturor copiilor lui Israel. 11Și Domnul a zis lui Moise: „Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? 12De aceea îl voi lovi cu ciumă și-l voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el.” 13Moise a zis Domnului: „Egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea Ta. 14Și vor spune locuitorilor țării aceleia. Ei știau că Tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia; că Te arătai în chip văzut, Tu, Domnul; că norul Tău stă peste el; că Tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. 15Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de Tine vor zice: 16‘Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da, de aceea l-a omorât în pustie!’ 17Acum, să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis: 18‘Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate, iartă fărădelegea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fărădelegea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam.’ 19Iartă dar fărădelegea poporului acestuia, după mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici.” 20Și Domnul a spus: „Iert, cum ai cerut. 21Dar cât este de adevărat că Eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, 22atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava Mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie, și totuși M-au ispitit de zece ori acum și n-au ascultat glasul Meu, 23toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da, și anume toți cei ce M-au nesocotit n-o vor vedea. 24Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea Mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. 25Amaleciții și canaaniții locuiesc valea aceasta, deci mâine, întoarceți-vă și plecați în pustie, pe calea care duce spre Marea Roșie.” 26Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 27„Până când voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva Mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel, care cârteau împotriva Mea. 28Spune-le: ‘Pe viața Mea’, zice Domnul, ‘că vă voi face întocmai cum ați vorbit în auzul urechilor Mele! 29Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toți, a căror numărătoare s-a făcut numărându-vă de la vârsta de douăzeci de ani în sus și care ați cârtit împotriva Mea, 30nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da-o s-o locuiți, afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun. 31Pe copilașii voștri însă, despre care ați zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea, ca să cunoască țara pe care ați nesocotit-o voi. 32Iar cât despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea în pustie. 33Și copiii voștri vor rătăci patruzeci de ani în pustie și vor ispăși astfel păcatele voastre, până ce toate trupurile voastre moarte vor cădea în pustie. 34După cum în patruzeci de zile ați iscodit țara, tot așa, patruzeci de ani veți purta pedeapsa fărădelegilor voastre, adică un an de fiecare zi, și veți ști atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi. 35Eu, Domnul, am vorbit! În adevăr, așa voi face acestei rele adunări, care s-a unit împotriva Mea; vor fi nimiciți în pustia aceasta și în ea vor muri.’” 36Bărbații pe care îi trimisese Moise să iscodească țara și care, la întoarcerea lor, făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui, înnegrind țara, 37oamenii aceștia, care înnegriseră țara, au murit acolo, înaintea Domnului, loviți de o moarte năprasnică. 38Numai Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viață dintre oamenii aceia care se duseseră să iscodească țara.

Neascultarea poporului pedepsit

39Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel, și poporul a fost într-o mare jale. 40S-au sculat dis-de-dimineață a doua zi și s-au suit pe vârful muntelui, zicând: „Iată-ne! Suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul, căci am păcătuit.” 41Moise a zis: „Pentru ce călcați porunca Domnului? Nu veți izbuti. 42Nu vă suiți, căci Domnul nu este în mijlocul vostru! Nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri. 43Căci amaleciții și canaaniții sunt înaintea voastră și veți cădea uciși de sabie; odată ce v-ați abătut de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi.” 44Ei s-au îndărătnicit și s-au suit pe vârful muntelui, dar chivotul legământului și Moise n-au ieșit din mijlocul taberei. 45Atunci s-au coborât amaleciții și canaaniții care locuiau pe muntele acela, i-au bătut și i-au tăiat în bucăți până la Horma.


PSALMUL 50

Un psalm al lui Asaf

1Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbește

și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfințitul lui.

2Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite,

de acolo strălucește Dumnezeu.

3Dumnezeul nostru vine și nu tace.

Înaintea Lui merge un foc mistuitor

și împrejurul Lui, o furtună puternică.

4El strigă spre ceruri sus

și spre pământ, ca să judece pe poporul Său:

5„Strângeți-Mi pe credincioșii Mei,

care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!”

6Atunci, cerurile vor vesti dreptatea Lui,

căci Dumnezeu este Cel ce judecă.(Oprire)

7„Ascultă, poporul Meu, și voi vorbi;

ascultă, Israele, și te voi înștiința!

Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău.

8Nu pentru jertfele tale te mustru,

căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea Mea.

9Nu voi lua tauri din casa ta,

nici țapi din staulele tale.

10Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor,

toate fiarele munților cu miile lor.

11Eu cunosc toate păsările de pe munți

și tot ce se mișcă pe câmp este al Meu.

12Dacă Mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție,

căci a Mea este lumea și tot ce cuprinde ea.

13Oare mănânc Eu carnea taurilor?

Oare beau Eu sângele țapilor?

14Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri

și împlinește-ți juruințele făcute Celui Preaînalt!

15Cheamă-Mă în ziua necazului

și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!”

16Dumnezeu zice însă celui rău:

„Ce tot înșiri tu legile Mele

și ai în gură legământul Meu,

17când tu urăști mustrările

și arunci cuvintele Mele înapoia ta?

18Dacă vezi un hoț, te unești cu el

și te însoțești cu preacurvarii.

19Dai drumul gurii la rău

și limba ta urzește vicleșuguri.

20Stai și vorbești împotriva fratelui tău,

clevetești pe fiul mamei tale.

21Iată ce ai făcut, și Eu am tăcut.

Ți-ai închipuit că Eu sunt ca tine.

Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi!

22Luați seama dar, voi, care uitați pe Dumnezeu,

ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape.

23Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela Mă proslăvește,

și celui ce veghează asupra căii lui,

aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comentarios


bottom of page