top of page
Caută

15 Mai


Numeri 25, Psalm 68 


NUMERI 25

Închinarea la idoli

1Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. 2Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor, și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. 3Israel s-a alipit de Baal-Peor, și Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel. 4Domnul a zis lui Moise: „Strânge pe toate căpeteniile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului.” 5Moise a zis judecătorilor lui Israel:

„Fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de Baal-Peor.” 6Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. 7La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. 8S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea. Și a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. 9Douăzeci și patru de mii au murit loviți de urgia aceea. 10Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 11„Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru Mine în mijlocul lor și n-am nimicit, în mânia Mea, pe copiii lui Israel. 12De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. 13Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel.” 14Bărbatul acela din Israel care a fost ucis împreună cu madianita se numea Zimri, fiul lui Salu; el era căpetenia unei case părintești a simeoniților. 15Femeia care a fost ucisă se numea Cozbi, fata lui Țur, căpetenia semințiilor ieșite dintr-o casă părintească din Madian.

Omorârea madianiților

16Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 17„Priviți-i pe madianiți ca vrăjmași și ucideți-i, 18căci și ei vi s-au arătat vrăjmași, amăgindu-vă prin vicleșugurile lor, în fapta lui Peor și în fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor.”


PSALMUL 68

Către mai-marele cântăreților.

Un psalm al lui David. O cântare

1Dumnezeu Se scoală, vrăjmașii Lui se risipesc

și potrivnicii Lui fug dinaintea Feței Lui.

2Cum se risipește fumul, așa-i risipești Tu;

cum se topește ceara la foc,

așa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.

3Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu

și nu mai pot de veselie.

4Cântați lui Dumnezeu, lăudați Numele Lui!

Faceți drum Celui ce înaintează prin câmpii!

Domnul este Numele Lui: bucurați-vă înaintea Lui!

5El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor,

El, Dumnezeu, care locuiește în Locașul Lui cel Sfânt.

6Dumnezeu dă o familie celor părăsiți,

El izbăvește pe prinșii de război și-i face fericiți;

numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate.

7Dumnezeule, când ai ieșit Tu în fruntea poporului

și când mergeai în pustie,(Oprire)

8s-a cutremurat pământul,

s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu,

s-a zguduit Sinaiul dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

9Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule,

și ai întărit moștenirea Ta, sleită de puteri.

10Poporul Tău și-a așezat locuința în țara

pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule,

o pregătiseși pentru cei nenorociți.

11Un cuvânt spune Domnul,

și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire:

12împărații oștirilor fug, fug,

și cea care rămâne acasă împarte prada.

13Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor,

aripile porumbelului sunt acoperite de argint

și penele lui sunt de un galben auriu.

14Când a împrăștiat Cel Atotputernic pe împărați în țară,

parcă ningea în Țalmon.

15Munții lui Dumnezeu, munții Basanului,

munți cu multe piscuri, munții Basanului,

16pentru ce, munți cu multe piscuri, purtați pizmă

pe muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca locaș împărătesc?

Cu toate acestea, Domnul va locui în el în veci.

17Carele Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii și mii;

Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în Locașul Său cel Sfânt.

18Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război,

ai luat în dar oameni;

cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu.

19Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara,

Dumnezeu, mântuirea noastră!(Oprire)

20Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor

și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte.

21Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmașilor Lui,

creștetul capului celor ce trăiesc în păcat.

22Domnul zice: „Îi voi aduce înapoi din Basan,

îi voi aduce înapoi din fundul mării,

23ca să-ți cufunzi piciorul în sânge

și limba câinilor tăi să-și capete partea din vrăjmașii tăi.”

24Ei văd intrarea Ta, Dumnezeule,

intrarea Dumnezeului meu, Împăratului meu, în Locașul cel Sfânt.

25În frunte merg cântăreții, apoi cei ce cântă din instrumente,

în mijlocul fetelor care sună din timpane.

26Binecuvântați pe Dumnezeu în adunări,

binecuvântați pe Domnul, cei ce vă coborâți din Israel!

27Iată tânărul Beniamin, care stăpânește peste ei,

căpeteniile lui Iuda și ceata lor,

căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.

28Dumnezeul tău te-a făcut puternic.

Întărește, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în Templul Tău.

29Împărații Îți vor aduce daruri la Ierusalim.

30Înspăimântă fiara din trestii,

ceata taurilor, cu vițeii popoarelor;

calcă în picioare pe cei ce își pun plăcerea în argint!

Risipește popoarele cărora le place să se bată!

31Cei mari vin din Egipt:

Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeu.

32Cântați lui Dumnezeu, împărățiile pământului,

și lăudați pe Domnul!(Oprire)

33Cântați Celui ce călărește pe cerurile cerurilor veșnice!

Iată că se aude glasul Lui, glasul Lui cel puternic!

34Dați slavă lui Dumnezeu,

a cărui măreție este peste Israel

și a cărui putere este în ceruri!

35Ce înfricoșat ești, Dumnezeule, din locașul Tău cel sfânt!

Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie și mare putere.

Binecuvântat să fie Dumnezeu!


0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Kommentare


bottom of page