top of page
Caută

10 Ianuarie 2024

GENEZA 11 - MATEI 10
 
GENEZA 11

Turnul Babel

1Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. 2Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. 3Și au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc!” Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. 4Și au mai zis: „Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului!” 5Domnul S-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. 6Și Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă, și iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. 7Haidem să Ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora!” 8Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. 9De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului.

STRĂMOȘII POPORULUI ISRAEL

DE LA AVRAAM PÂNĂ LA IOSIF

GENEZA 11:10—50:26

(Isaia 51:1,2.Evrei 11:13-16,39,40.)

Urmașii lui Sem

10Iată spița neamului lui Sem. La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacșad, la doi ani după potop. 11După nașterea lui Arpacșad, Sem a trăit cinci sute de ani și a născut fii și fiice. 12La vârsta de treizeci și cinci de ani, Arpacșad a născut pe Șelah. 13După nașterea lui Șelah, Arpacșad a mai trăit patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 14La vârsta de treizeci de ani, Șelah a născut pe Eber. 15După nașterea lui Eber, Șelah a mai trăit patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 16La vârsta de treizeci și patru de ani, Eber a născut pe Peleg. 17După nașterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 18La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu. 19După nașterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani și a născut fii și fiice. 20La vârsta de treizeci și doi de ani, Reu a născut pe Serug. 21După nașterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute șapte ani și a născut fii și fiice. 22La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor. 23După nașterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani și a născut fii și fiice. 24La vârsta de douăzeci și nouă de ani, Nahor a născut pe Terah. 25După nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani și a născut fii și fiice. 26La vârsta de șaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran.

Familia lui Terah

27Iată spița neamului lui Terah.

Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot. 28Și Haran a murit în fața tatălui său Terah, în țara în care se născuse, în Ur, în Haldeea. 29Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai și numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și Iscăi. 30Sarai era stearpă; n-avea copii deloc. 31Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, noră-sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur, din Haldeea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. 32Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani, și Terah a murit în Haran.


MATEI 10

Trimiterea celor doisprezece apostoli

1Apoi, Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. 2Iată numele celor doisprezece apostoli:

Cel dintâi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui; 3Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu; 4Simon Canaanitul și Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Isus. 5Aceștia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învățăturile următoare: „Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, 6ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 7Și pe drum, propovăduiți și ziceți: ‘Împărăția cerurilor este aproape!’ 8Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. 9Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, 10nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. 11În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. 12La intrarea voastră în casă, urați-i de bine; 13și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar, dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. 15Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei, decât pentru cetatea aceea.

Primirea apostolilor de lume

16 Iată , Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. 17Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. 18Din pricina Mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. 19Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela; 20fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. 21Fratele va da la moarte pe frate-său, și tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinților lor și-i vor omorî. 22Veți fi urâți de toți din pricina Numelui Meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. 23Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. 24Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul, mai presus de domnul său. 25Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui, și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa Lui? 26Așa că să nu vă temeți de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 27Ce vă spun Eu la întuneric, voi să spuneți la lumină; și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. 28Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeți-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă și sufletul, și trupul în gheenă. 29Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. 30Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. 31Deci să nu vă temeți; voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. 32De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri; 33dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. 34Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. 35Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. 36Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. 37Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. 38Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. 39Cine își va păstra viața o va pierde și cine își va pierde viața pentru Mine o va câștiga.

Primirea ucenicilor

40 Cine vă primește pe voi Mă primește pe Mine și cine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine. 41Cine primește un proroc, în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc; și cine primește pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. 42Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.”

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comments


bottom of page