top of page
Caută

13 Februarie 2024GENEZA 46 - MARCU 16 


GENEZA 46


Sosirea și așezarea familiei lui Iacov în Egipt


1Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Șeba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. 2Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și a zis: „Iacove! Iacove!” Israel a răspuns: „Iată-mă!” 3Și Dumnezeu a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. 4Eu Însumi Mă voi coborî cu tine în Egipt și Eu Însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochii.” 5Iacov a părăsit Beer-Șeba și fiii lui Israel au pus pe tatăl lor Iacov, cu copilașii și nevestele lor, în carele pe care le trimisese Faraon ca să-l ducă. 6Și-au luat și turmele, și averile pe care le agonisiseră în țara Canaanului. Și Iacov s-a dus în Egipt cu toată familia lui. 7A luat cu el în Egipt pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui și pe toată familia lui.


Copiii lui Israel


8Iată numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt.

Iacov și fiii lui.

Întâiul născut al lui Iacov: Ruben. 9Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Hețron și Carmi. 10Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin și Țohar, și Saul, fiu dintr-o femeie canaanită. 11Fiii lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari. 12Fiii lui Iuda: Er, Onan, Șela, Pereț și Zarah, dar Er și Onan au murit în țara Canaanului. Fiii lui Pereț au fost: Hețron și Hamul. 13Fiii lui Isahar: Tola, Puva, Iov și Șimron. 14Fiii lui Zabulon: Sered, Elon și Iahleel. 15Aceștia sunt fiii pe care i-a născut lui Iacov Lea în Padan-Aram, împreună cu fiică-sa Dina. Fiii și fiicele lui alcătuiau în totul treizeci și trei de inși. 16Fiii lui Gad: Țifion, Haghi, Șuni, Ețbon, Eri, Arodi și Areeli. 17Fiii lui Așer: Imna, Ișva, Ișvi și Beria, și Serah, sora lor. Și fiii lui Beria: Heber și Malchiel. 18Aceștia sunt fiii Zilpei, pe care o dăduse Laban fetei sale Lea; pe aceștia i-a născut ea lui Iacov. În totul șaisprezece inși. 19Fiii Rahelei, nevasta lui Iacov: Iosif și Beniamin. 20Lui Iosif i s-au născut în țara Egiptului: Manase și Efraim, pe care i-a născut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On. 21Fiii lui Beniamin: Bela, Becher, Așbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roș, Mupim, Hupim și Ard. 22Aceștia sunt fiii Rahelei, pe care i-a născut lui Iacov. În totul paisprezece inși. 23Fiul lui Dan: Hușim. 24Fiii lui Neftali: Iahțeel, Guni, Iețer și Șilem. 25Aceștia sunt fiii Bilhei, pe care o dăduse Laban fetei sale Rahela; și pe aceștia i-a născut ea lui Iacov. În totul șapte inși. 26Sufletele care au venit cu Iacov în Egipt și care ieșiseră din el erau în totul șaizeci și șase, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov. 27Și Iosif avea doi fii, care i se născuseră în Egipt. Toate sufletele din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau în număr de șaptezeci.


Primirea lui Iacov de către Iosif


28Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif, ca să-i dea de știre să-i iasă înainte în Gosen. 29Și au venit în ținutul Gosen. Iosif și-a pregătit carul și s-a suit ca să se ducă în Gosen, în întâmpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat pe gâtul lui și a plâns multă vreme pe gâtul lui. 30Israel a zis lui Iosif: „Acum pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața și tu tot mai trăiești.” 31Iosif a zis fraților săi și familiei tatălui său: „Mă duc să înștiințez pe Faraon și să-i spun: ‘Frații mei și familia tatălui meu, care erau în țara Canaan, au venit la mine. 32Oamenii aceștia sunt păstori, căci cresc vite; ei și-au adus oile și boii și tot ce este al lor.’ 33Și, când vă va chema Faraon și vă va întreba: ‘Cu ce vă îndeletniciți?’, 34voi să răspundeți: ‘Robii tăi au crescut vite din tinerețea noastră până acum, atât noi, cât și părinții noștri.’ În felul acesta, veți locui în ținutul Gosen, căci toți păstorii sunt o urâciune pentru egipteni.”


MARCU 16


Învierea lui Isus


1După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. 2În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineață, pe când răsărea soarele. 3Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului?” 4Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. 5Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au înspăimântat. 6El le-a zis: „Nu vă înspăimântați! Căutați pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră. 7Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor Lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea, cum v-a spus.” 8Ele au ieșit din mormânt și au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.


Arătările lui Isus după înviere


9(Isus, după ce a înviat, în dimineața zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte draci. 10Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu El, care plângeau și se tânguiau. 11Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. 12După aceea, S-a arătat într-alt chip la doi dintre ei pe drum, când se duceau la țară. 13Aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. 14În sfârșit, S-a arătat celor unsprezece, când ședeau la masă, și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.


Trimiterea celor unsprezece


15Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. 16Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. 17Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, 18vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi, și bolnavii se vor însănătoși.” 19Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. 20Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea Cuvântul prin semnele care-l însoțeau. Amin.)

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

Comments


bottom of page