top of page
Caută

24 Mai


Numeri 34, Psalm 78:40-72 


NUMERI 34

Hotarele Canaanului

1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Dă porunca aceasta copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când veți intra în țara Canaanului, țara aceasta va fi moștenirea voastră – țara Canaanului, ale cărei hotare iată-le: 3Hotarul din partea de miazăzi va începe din pustia Țin, lângă Edom. Astfel, hotarul vostru de miazăzi va începe de la marginea Mării Sărate spre răsărit; 4se va întoarce la miazăzi de înălțimea Acrabim, va trece prin Țin și se va întinde până la miazăzi de Cades-Barnea; va urma mai departe prin Hațar-Adar și va trece spre Ațmon; 5de la Ațmon, se va întoarce până la pârâul Egiptului și va ieși la mare. 6Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana); aceasta va fi hotarul vostru la apus. 7Iată care va fi hotarul vostru spre miazănoapte: începând de la Marea cea Mare, să trageți hotarul până la muntele Hor; 8de la muntele Hor, să-l trageți prin Hamat și să ajungă până la Țedad; 9să urmeze mai departe prin Zifron, ca să ajungă la Hațar-Enan: acesta să vă fie hotarul înspre miazănoapte. 10Să vă trageți hotarul spre răsărit de la Hațar-Enan până la Șefam; 11să se coboare din Șefam spre Ribla, la răsărit de Ain; se va coborî și se va întinde de-a lungul mării Chineret (Ghenezaret), la răsărit; 12se va coborî iarăși spre Iordan, ca să ajungă la Marea Sărată. Aceasta va fi țara voastră, cu hotarele ei de jur împrejur.’” 13Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel și a zis: „Aceasta este țara pe care o veți împărți prin sorți și pe care a poruncit Domnul s-o dea celor nouă seminții și jumătate. 14Căci seminția fiilor lui Ruben, după casele lor părintești, și seminția fiilor lui Gad, după casele părinților lor, precum și jumătate din seminția lui Manase și-au luat moștenirea. 15Aceste două seminții și jumătate și-au luat moștenirea dincoace de Iordan, în fața Ierihonului, înspre răsărit.”

Cum și prin cine să se împartă țara

16Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 17„Iată numele bărbaților care vor împărți țara între voi: preotul Eleazar și Iosua, fiul lui Nun. 18Să mai luați câte o căpetenie din fiecare seminție, ca să facă împărțirea țării. 19Iată numele bărbaților acestora. Pentru seminția lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune; 20pentru seminția fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud; 21pentru seminția lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon; 22pentru seminția fiilor lui Dan: căpetenia Buchi, fiul lui Iogli; 23pentru fiii lui Iosif: pentru seminția fiilor lui Manase – căpetenia Haniel, fiul lui Efod; 24și pentru seminția fiilor lui Efraim – căpetenia Chemuel, fiul lui Șiftan; 25pentru seminția fiilor lui Zabulon: căpetenia Elițafan, fiul lui Parnac; 26pentru seminția fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel, fiul lui Azan; 27pentru seminția fiilor lui Așer: căpetenia Ahihud, fiul lui Șelomi; 28pentru seminția fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.” 29Aceștia sunt aceia cărora le-a poruncit Domnul să împartă țara Canaanului între copiii lui Israel.


 Psalm 78:40-72


40De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva Lui în pustie!

De câte ori L-au mâniat ei în pustietate!

41Da, n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu

și să întărâte pe Sfântul lui Israel.

42Nu și-au mai adus aminte de puterea Lui,

de ziua când i-a izbăvit de vrăjmaș,

43de minunile pe care le-a făcut în Egipt

și de semnele Lui minunate din câmpia Țoan.

44Cum le-a prefăcut râurile în sânge

și n-au putut să bea din apele lor.

45Cum a trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare care i-au mâncat

și broaște care i-au nimicit.

46Cum le-a dat holdele pradă omizilor,

rodul muncii lor, pradă lăcustelor.

47Cum le-a prăpădit viile, bătându-le cu piatră,

și smochinii din Egipt cu grindină.

48Cum le-a lăsat vitele pradă grindinei

și turmele, pradă focului cerului.

49El Și-a aruncat împotriva lor mânia Lui aprinsă,

urgia, iuțimea și necazul:

o droaie de îngeri aducători de nenorociri.

50Cum Și-a dat drum slobod mâniei,

nu le-a scăpat sufletul de la moarte

și le-a dat viața pradă molimei;

51cum a lovit pe toți întâii născuți din Egipt,

pârga puterii în corturile lui Ham.

52Cum a pornit pe poporul Său ca pe niște oi

și i-a povățuit ca pe o turmă în pustie.

53Cum i-a dus fără nicio grijă,

ca să nu le fie frică,

iar marea a acoperit pe vrăjmașii lor.

54Cum i-a adus spre hotarul Lui cel sfânt,

spre muntele acesta, pe care dreapta Lui l-a câștigat.

55Cum a izgonit neamurile dinaintea lor,

le-a împărțit țara în părți de moștenire

și a pus semințiile lui Israel să locuiască în corturile lor.

56Dar ei au ispitit pe Dumnezeul Preaînalt, s-au răzvrătit împotriva Lui

și n-au ținut poruncile Lui,

57ci s-au depărtat și au fost necredincioși, ca și părinții lor,

s-au abătut la o parte, ca un arc înșelător,

58L-au supărat prin înălțimile lor

și I-au stârnit gelozia cu idolii lor.

59Dumnezeu a auzit și S-a mâniat

și a urgisit rău de tot pe Israel.

60A părăsit locuința Lui din Silo,

cortul în care locuia între oameni.

61Și-a dat slava pradă robiei

și măreția Lui, în mâinile vrăjmașului.

62A dat pradă sabiei pe poporul Lui

și S-a mâniat pe moștenirea Lui.

63Pe tinerii lui i-a ars focul

și fecioarele lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă.

64Preoții săi au căzut uciși de sabie,

și văduvele lui nu s-au bocit.

65Atunci, Domnul S-a trezit, ca unul care a dormit,

ca un viteaz îmbărbătat de vin,

66și a lovit pe potrivnicii Lui care fugeau,

acoperindu-i cu veșnică ocară.

67Însă a lepădat cortul lui Iosif

și n-a ales seminția lui Efraim,

68ci a ales seminția lui Iuda,

muntele Sionului, pe care-l iubește.

69Și-a zidit Sfântul Locaș ca cerurile de înalt

și tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci.

70A ales pe robul Său David

și l-a luat de la staulele de oi.

71L-a luat dindărătul oilor care alăptau,

ca să pască pe poporul Său Iacov și pe moștenirea Sa Israel.

72Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită

și i-a povățuit cu mâini pricepute.

0 comentarii

19 Iunie

18 Iunie

17 Iunie

Comments


bottom of page