top of page
Caută

25 Aprilie


Numeri 3, Psalm 37 


NUMERI 3

Familia lui Aaron

1Iată sămânța lui Aaron și a lui Moise pe vremea când a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai. 2Iată numele fiilor lui Aaron: Nadab, întâiul născut, Abihu, Eleazar și Itamar. 3Acestea sunt numele fiilor lui Aaron care au primit ungerea preoțească și care au fost închinați în slujba preoției. 4Nadab și Abihu au murit înaintea Domnului, când au adus înaintea Domnului foc străin, în pustia Sinai; ei n-aveau fii. Eleazar și Itamar au împlinit slujba preoției în fața tatălui lor Aaron.

Slujba leviților

5Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 6„Apropie seminția lui Levi și pune-o înaintea preotului Aaron, ca să fie în slujba lui. 7Ei să aibă grijă de tot ce este dat în paza lui și de tot ce este poruncit întregii adunări, înaintea cortului întâlnirii: să facă slujba cortului. 8Să aibă grijă de toate uneltele cortului întâlnirii și de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei să facă slujba cortului. 9Să dai pe leviți lui Aaron și fiilor lui; ei să-i fie dați lui în totul, din partea copiilor lui Israel. 10Pe Aaron și pe fiii lui să-i pui să păzească slujba preoției lor, iar străinul care se va apropia să fie pedepsit cu moartea.” 11Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 12„Iată că am luat pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întâilor născuți care se nasc întâi dintre copiii lui Israel, și leviții vor fi ai Mei. 13Căci orice întâi născut este al Meu. În ziua când am lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului, Mi-am închinat Mie pe toți întâii născuți din Israel, atât din oameni, cât și din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.”

Familiile leviților

14Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai și a zis: 15„Fă numărătoarea copiilor lui Levi după casele părinților lor, după familiile lor, și anume fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus.” 16Moise le-a făcut numărătoarea după porunca Domnului, întocmai cum poruncise. 17Iată care sunt fiii lui Levi, după numele lor: Gherșon, Chehat și Merari. 18Iată numele fiilor lui Gherșon, după familiile lor: Libni și Șimei. 19Iată fiii lui Chehat, după familiile lor: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel; 20și fiii lui Merari, după familiile lor: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după casele părinților lor. 21Din Gherșon se coboară familia lui Libni și familia lui Șimei, alcătuind familiile gherșoniților. 22Cei ieșiți la numărătoare, când au numărat pe toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, au fost șapte mii cinci sute. 23Familiile gherșoniților tăbărau înapoia cortului, la apus. 24Căpetenia casei părintești a gherșoniților era Elisaf, fiul lui Lael. 25În ce privește cortul întâlnirii, în grija fiilor lui Gherșon erau date: cortul și acoperișul cortului, învelitoarea acoperișului cortului și perdeaua de la ușa cortului întâlnirii; 26apoi pânzele curții și perdeaua de la poarta curții cortului de jur împrejurul cortului și altarului și toate funiile pentru slujba cortului. 27Din Chehat se coboară familia amramiților, familia ițehariților, familia hebroniților și familia uzieliților, alcătuind familiile chehatiților. 28Numărând pe toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, s-au găsit opt mii șase sute de bărbați însărcinați cu îngrijirea Sfântului Locaș. 29Familiile fiilor lui Chehat tăbărau în partea de miazăzi a cortului. 30Căpetenia casei părintești a familiilor chehatiților era Elițafan, fiul lui Uziel. 31În grija lor au dat chivotul, masa, sfeșnicul, altarele, uneltele Sfântului Locaș, cu care își făceau slujba, perdeaua dinăuntru și tot ce ține de ea. 32Căpetenia căpeteniilor leviților era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privegherea asupra celor însărcinați să îngrijească de Sfântul Locaș. 33Din Merari se coboară familia lui Mahli și familia lui Muși, alcătuind familiile merariților. 34Cei ieșiți la numărătoare, când au numărat pe toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, au fost șase mii două sute. 35Căpetenia casei părintești a familiilor lui Merari era Țuriel, fiul lui Abihail. Ei tăbărau în partea de miazănoapte a cortului. 36În paza și grija fiilor lui Merari au dat: scândurile cortului, drugii, stâlpii și picioarele lor, toate uneltele și tot ce ține de ele; 37apoi stâlpii curții de jur împrejur, picioarele lor, țărușii lor și funiile lor. 38Moise, Aaron și fiii lui tăbărau înaintea cortului, la răsărit, înaintea cortului întâlnirii, spre răsăritul soarelui; ei aveau să îndeplinească la Sfântul Locaș tot ce fusese poruncit copiilor lui Israel; iar străinul care se va apropia să fie pedepsit cu moartea. 39Toți leviții a căror numărătoare au făcut-o Moise și Aaron după porunca Domnului, după familiile lor, toți bărbații, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii.

Răscumpărarea întâilor născuți

40Domnul a zis lui Moise: „Fă numărătoarea tuturor întâilor născuți de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, de la vârsta de o lună în sus, și numără-i după numele lor. 41Să iei pe leviți pentru Mine, Domnul, în locul tuturor întâilor născuți din copiii lui Israel și vitele leviților în locul tuturor întâilor născuți din vitele copiilor lui Israel!” 42Moise a făcut numărătoarea tuturor întâilor născuți dintre copiii lui Israel, după porunca pe care i-o dăduse Domnul. 43Toți întâii născuți de parte bărbătească, a căror numărătoare au făcut-o, numărându-le numele, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii două sute șaptezeci și trei. 44Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 45„Ia pe leviți în locul tuturor întâilor născuți din copiii lui Israel și vitele leviților în locul vitelor lor; și leviții vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul. 46Pentru răscumpărarea celor două sute șaptezeci și trei care trec peste numărul leviților, dintre întâii născuți ai copiilor lui Israel, 47să iei câte cinci sicli de cap, după siclul Sfântului Locaș, care este de douăzeci de ghere. 48Să dai argintul acesta lui Aaron și fiilor lui pentru răscumpărarea celor ce trec peste numărul leviților.” 49Moise a luat argintul pentru răscumpărarea celor ce treceau peste numărul celor răscumpărați de leviți; 50a luat argintul întâilor născuți din copiii lui Israel: o mie trei sute șaizeci și cinci de sicli, după siclul Sfântului Locaș. 51Și Moise a dat argintul de răscumpărare lui Aaron și fiilor lui, după porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.


PSALMUL 37

Un psalm al lui David

1Nu te mânia pe cei răi

și nu te uita cu jind la cei ce fac răul;

2căci sunt cosiți iute, ca iarba,

și se veștejesc ca verdeața!

3Încrede-te în Domnul și fă binele;

locuiește în țară și umblă în credincioșie!

4Domnul să-ți fie desfătarea

și El îți va da tot ce-ți dorește inima.

5Încredințează-ți soarta în mâna Domnului,

încrede-te în El și El va lucra!

6El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina

și dreptul tău ca soarele la amiază.

7Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El!

Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui,

pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele!

8Lasă mânia, părăsește iuțimea;

nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău!

9Fiindcă cei răi vor fi nimiciți,

iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara.

10Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi;

te vei uita la locul unde era și nu va mai fi.

11Cei blânzi moștenesc țara

și au belșug de pace.

12Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit

și scrâșnește din dinți împotriva lui.

13Domnul râde de cel rău,

căci vede că-i vine și lui ziua.

14Cei răi trag sabia și își încordează arcul,

ca să doboare pe cel nenorocit și sărac,

ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită.

15Dar sabia lor intră în însăși inima lor

și li se sfărâmă arcurile.

16Mai mult face puținul celui neprihănit

decât belșugul multor răi.

17Căci brațele celui rău vor fi zdrobite,

dar Domnul sprijină pe cei neprihăniți.

18Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți

și moștenirea lor ține pe vecie.

19Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii,

ci au de ajuns în zilele de foamete.

20Dar cei răi pier

și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni:

pier, pier ca fumul.

21Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi,

dar cel neprihănit este milos și dă.

22Căci cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara,

dar cei blestemați de El sunt nimiciți.

23Domnul întărește pașii omului

când Îi place calea lui;

24dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot,

căci Domnul îl apucă de mână.

25Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit,

nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea.

26Ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut,

și urmașii lui sunt binecuvântați.

27Depărtează-te de rău, fă binele

și vei dăinui pe vecie!

28Căci Domnul iubește dreptatea

și nu părăsește pe credincioșii Lui.

Totdeauna ei sunt sub paza Lui,

dar sămânța celor răi este nimicită.

29Cei neprihăniți vor stăpâni țara

și vor locui în ea pe vecie.

30Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea

și limba lui trâmbițează dreptatea.

31Legea Dumnezeului său este în inima lui

și nu i se clatină pașii.

32Cel rău pândește pe cel neprihănit

și caută să-l omoare,

33dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui

și nu-l osândește când vine la judecată.

34Nădăjduiește în Domnul, păzește calea Lui,

și El te va înălța ca să stăpânești țara:

vei vedea pe cei răi nimiciți.

35Am văzut pe cel rău în toată puterea lui;

se întindea ca un copac verde.

36Dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo;

l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.

37Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug,

căci omul de pace are parte de moștenitori,

38dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții,

sămânța celor răi este prăpădită.

39Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul;

El este ocrotitorul lor la vremea necazului.

40Domnul îi ajută și-i izbăvește;

îi izbăvește de cei răi și-i scapă,

pentru că se încred în El.

0 comentarii

24 Mai

23 Mai

22 Mai

コメント


bottom of page