top of page
Caută

5 Ianuarie 2024


 

Geneza 5 - Matei 5


 

GENEZA 5


Urmașii lui Adam prin Set până la Noe

1Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 2I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de „om” în ziua când au fost făcuți. 3La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. 4După nașterea lui Set, Adama trăit opt sute de ani și a născut fii și fiice. 5Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani, apoi a murit. 6La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos. 7După nașterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute șapte ani și a născut fii și fiice. 8Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani, apoi a murit. 9La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan. 10După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani și a născut fii și fiice. 11Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani, apoi a murit. 12La vârsta de șaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. 13După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și a născut fii și fiice. 14Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani, apoi a murit. 15La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared. 16După nașterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 17Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci și cinci de ani, apoi a murit. 18La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, Iared a născut pe Enoh. 19După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și a născut fii și fiice. 20Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute șaizeci și doi de ani, apoi a murit. 21La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. 22După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani și a născut fii și fiice. 23Toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani. 24Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. 25La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, Metusala a născut pe Lameh. 26După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și a născut fii și fiice. 27Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute șaizeci și nouă de ani, apoi a murit. 28La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, Lameh a născut un fiu. 29El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat Domnul.” 30După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și a născut fii și fiice. 31Toate zilele lui Lameh au fost de șapte sute șaptezeci și șapte de ani, apoi a murit. 32Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham și Iafet.


 

MATEI 5


Cuvântarea de pe munte. Fericirile

1Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte și, după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. 2Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: 3„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor! 4Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați! 5Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul! 6Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați! 7Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 8Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! 9Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu! 10Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor! 11Fericeva fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! 12Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.


Ucenicii sunt sarea pământului și lumina lumii

13 Voi sunteți sarea pământului. Dar, dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. 14Voisunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 15Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. 16Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.


Împlinirea Legii și Prorocilor

17 Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. 18Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. 19Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa va fi chemat cel mai mic în Împărăția cerurilor; dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească va fi chemat mare în Împărăția cerurilor. 20Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.


Despre ucidere

21 Ați auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi ; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății.’ 22Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății; și oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ va cădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule!’ va cădea sub pedeapsa focului gheenei. 23Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,24lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți darul.25Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău, câtăvreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță.26Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț.


Despre preacurvie și despărțire

27 Ați auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu preacurvești.’ 28Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a și preacurvit cu ea în inima lui. 29Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă. 30Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă. 31S-a zis iarăși: ‘Oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire.’ 32Dar Eu vă spun că oricineîși va lăsa nevasta, în afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurvește.


Despre jurământ

33 Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu juri strâmb; ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale.’ 34Dar Eu vă spun: Să nu jurați nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu;35nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat. 36Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. 37Felul vostru de vorbire să fie: ‘Da, da; nu, nu’; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.


Suferirea răului și iubirea vrăjmașilor

38 Ați auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.’ 39Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. 40Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. 41Dacă te sileștecineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.42Celui ce-ți cere, dă-i; și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. 43Ați auzit că s-a zis: ‘Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău.’44Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, 45ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. 46Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? 47Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? 48Voi fițidar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.

0 comentarii

19 Iunie

18 Iunie

17 Iunie

Comments


bottom of page